...

Statut

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, Grad Zagreb, Republika Hrvatska, na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o udrugama, (“Narodne novine” 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela („Službeni glasnik Grada Zagreba“ broj 17/21 i 24/21) dana 14. prosinca 2022. donosi RJEŠENJE kojim odobrava upis promjene Statuta udruge GS1 Croatia te ovjerava STATUT usvojen na Generalnoj skupštini udruženja GS1 Croatia održanoj 16. rujna 2022.


STATUT

GS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku  identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima

1. ZAKONSKI STATUS, NAZIV i SJEDIŠTE

1.1. GS1 Croatia je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Zagreb.

1.2. Ovim Statutom utvrđuje se način rada GS1 Croatia - Hrvatskog udruženja za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima u skladu sa Statutom međunarodne GS1 organizacije, te se nastavlja rad i djelatnost sukladno Zakonu o udrugama.

1.3. Naziv udruženja je: GS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima (u daljnjem tekstu GS1 Croatia). Skraćeni naziv udruženja je: GS1 Croatia. Udruženje ima cjelovitu strukturu i sva ovlaštenja nacionalne organizacije međunarodnog sustava GS1.

1.4. Sjedište GS1 Croatia je u Zagrebu, Preradovićeva ulica 35.

1.5. GS1 Croatia ima svoj pečat četvrtastog oblika:

 • s natpisom GS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima,
 • te zaštitnim znakom.

Zaštitni znak sastoji se od okruglog plavog znaka sa 4 (četiri) bijele polu-kružnice koje simboliziraju širenje valova, te slovima GS unutar znaka, s brojem 1 i natpisom Croatia izvan njega. Ispod znaka je tekst: Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima.

1.6. GS1 Croatia djeluje na području Republike Hrvatske, kao nositelj licence međunarodne GS1 organizacije.

1.7. Javnost u radu se ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruženja i putem javnog priopćavanja, jednim od dostupnih sredstava obavještavanja: dostavom pisanih materijala, elektroničkom poštom, putem sjednica tijela udruženja ili putem stručnog glasila GS1 Croatia.

2. DJELOVANJE

Djelovanje GS1 Croatia usmjereno je na:

2.1. Primjenu globalnog GS1 sustava standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za reprezentaciju podataka, standarda za elektroničku razmjenu podataka, te na upravljanje poslovnim procesima.

Cilj udruženja je pospješivanje gospodarskih djelatnosti članica udruženja, te jačanje i usklađivanje poslovne suradnje hrvatskog gospodarstva s inozemnim tvrtkama, kao i s međunarodnim organizacijama na području primjene standarda, promicanja sustava automatske identifikacije i elektroničke razmjene podataka.

2.2. Pružanje pomoći industrijskim, poljoprivrednim, trgovačkim, prijevozničkim i drugim pravnim i fizičkim osobama, organizacijama i institucijama u primjeni globalnog GS1 sustava standarda.

2.3. Poticanje široke uporabe standarda za automatsku identifikaciju, standarda za elektroničko poslovanje, primjenu globalne sinkronizacije podataka, globalnih standarda baziranih na radio-frekvencijskoj identifikaciji, te uporabu poslovnih modela i rješenja primjenom globalnog GS1 sustava standarda od strane gospodarskih subjekata.

2.4. Određivanje načina primjene globalnog GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj i poticanje svih sektora gospodarstva (industrije, trgovine, poduzetništva i dr.) i javnih službi na njegovu primjenu.

2.5. Primjena pravila globalnog GS1 sustava standarda i sudjelovanje u radu i razvoju međunarodne GS1 organizacije.

2.6. Osiguravanje financijskih sredstava u cilju izvršavanja zadaća GS1 Croatia, kao i podmirivanje obveza prema međunarodnoj GS1 organizaciji i prema drugim međunarodnim organizacijama s kojima GS1 Croatia ima ugovorne odnose.

3. DJELATNOSTI

3.1. Proučavanje globalnog GS1 sustava standarda i odgovarajućih specifikacija, tehničkih standarda, poslovnih modela i rješenja, uputstava, studija, priručnika i sl.

3.2. Oblikovanje politike, usmjeravanje, usklađivanje i nadgledanje primjene globalnog GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj.

3.3. Poticanje uporabe globalnog GS1 sustava putem standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za reprezentaciju podataka, standarda za elektroničku razmjenu podataka, te poslovnih modela i rješenja na nacionalnoj razini odgovarajućom izobrazbom, osnivanjem stručnih komisija za ciljane projekte, tiskanjem stručnih publikacija, seminarima, radionicama i sl.

3.4. Dodjela GS1 identifikatora i prava na uporabu globalnog GS1 sustava standarda punopravnim članovima udruženja sukladno pravilima GS1 Croatia i međunarodne GS1 organizacije. Izmjena podataka o članici i nadzor uporabe GS1 identifikatora sukladno pravilima GS1 Croatia i međunarodne GS1 organizacije.

3.5. Izrada i upravljanje bazama podataka.

3.6. Kontroliranje i promoviranje GS1 sustava sljedivosti.

3.7. Pružanje stručne pomoći pravnim i fizičkim osobama, organizacijama i institucijama u vezi globalnog GS1 sustava standarda.

3.8. Administriranje, nadzor i zaštita globalnog GS1 sustava standarda, poslovnih modela i rješenja, te elektroničke razmjene podataka i baza podataka udruženja GS1 Croatia u cilju sprječavanja njihove zlouporabe i očuvanje njihove konzistentnosti.

3.9. Suradnja sa srodnim nacionalnim GS1 organizacijama u svijetu.

3.10. Izdavanje stručnog glasila, knjiga i brošura iz područja svoje djelatnosti, sukladno pozitivnim propisima.

3.11. Gospodarske djelatnosti:

3.11.1. Primjena globalnog GS1 sustava standarda i GS1 identifikatora (GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC i dr.).

3.11.2. Pružanje usluga stručnog savjetovanja i edukacija na zahtjev, organiziranje stručnih skupova, seminara, okruglih stolova, radionica i slično.

3.11.3. Verifikacija GS1 identifikatora.

3.11.4. Upravljanje elektroničkim katalogom proizvoda.

4. ČLANSTVO

4.1. Stjecanje članstva

4.1.1. Članstvo u GS1 Croatia otvoreno je svim pravnim i poslovno sposobnim fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost, te organizacijama i institucijama zainteresiranim za uporabu globalnog GS1 sustava standarda.

4.1.2. Postoje 4 (četiri) vrste članova: članovi-osnivači, članovi, pridruženi i počasni članovi.

4.1.3. Članovi-osnivači su one fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u radu Generalne skupštine. Status članova-osnivača mogu steći samo one pravne i fizičke osobe kojima je GS1 Croatia pravovaljanim rješenjem dodijelila odgovarajući GS1 identifikator, koje su najmanje tri kalendarske godine članice koje uredno izvršavaju obaveze prema GS1 Croatia, koje nisu narušile konzistentnost globalnog GS1 sustava standarda i koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema GS1 Croatia. Generalna skupština na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o stjecanju ili gubitku statusa člana-osnivača.

4.1.4. Članstvo se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama, organizacijama i institucijama koje namjeravaju primjenjivati globalni GS1 sustav standarda i poslovne modele i rješenja, prihvaćaju pravila GS1 Croatia te predaju potpisane i ovjerene pristupne dokumente.

4.1.5. Ostali zainteresirani za sudjelovanje u radu GS1 Croatia, kojima GS1 identifikator nije potreban, ali su na bilo koji način povezani uz primjenu globalnog GS1 sustava standarda, poslovnih modela i rješenja imaju pravo na pridruženo članstvo.

4.1.6. Status počasnog člana može se steći na temelju značajnog doprinosa unapređenju rada GS1 Croatia, odlukom Upravnog odbora.

4.1.7. Upravni odbor može ustanoviti i druge kategorije članstva, ukoliko se za njima ukaže potreba.

4.1.8. Visinu iznosa godišnje članarine utvrđuje Generalna skupština, dok iznose pristupnih naknada i naknada za korištenje globalnog GS1 sustava standarda, po prijedlogu direktora, utvrđuje Upravni odbor i potvrđuje Generalna skupština.

4.1.9. Evidencija o članstvu vodi se u elektroničkom obliku i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu odnosno tvrtci člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja odnosno registracije tvrtke u nadležnom registru, datumu pristupanja u članstvo, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva. Uz navedeno, evidencija o članstvu sadrži i podatke o dodijeljenim GS1 identifikatorima, kao i ostale podatke nužne za primjenu globalnog GS1 sustava standarda.

4.1.10. Prava članica GS1 Croatia su posebice da:

 • rabe prefiks Republike Hrvatske u obliku GS1 identifikatora, u strukturama za identifikaciju kao što su GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC i dr.,
 • primjenjuju poslovne modele i rješenja globalnog GS1 sustava standarda kao što su GDSN, EPCglobal, GS1 sustav sljedivosti, EPCIS i dr.,
 • koriste sustav elektroničke razmjene podataka i za to vezane servise po povlaštenim cijenama,
 • na dokumentaciju o GS1 specifikacijama imaju popust od 50 %,
 • budu informirani i educirani na seminarima, u stručnim komisijama, radionicama i sličnim oblicima izobrazbe koje organizira GS1 Croatia, prema pravilima i prihvaćenom cjeniku GS1 Croatia,
 • sudjeluju na međunarodnim konferencijama, stručnim izložbama, seminarima, radionicama i dr. po povlaštenim cijenama,
 • sudjeluju u aktivnostima GS1 Croatia i međunarodne GS1 organizacije,
 • biraju i budu birani u tijela GS1 Croatia, budu obaviješteni i sudjeluju u njegovom radu.

4.1.11. Obveze članica GS1 Croatia su posebice da:

 • poštuju pravila i tehničke standarde međunarodne GS1 organizacije i GS1 Croatia,
 • rabe isključivo GS1 identifikatore (GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC i dr.) koje im je dodijelila GS1 Croatia i ne dozvole neovlaštenu uporabu istih od strane drugih gospodarskih subjekata,
 • primjenjuju globalni GS1 sustav standarda, poslovne modele i rješenja na način propisan Generalnim specifikacijama donesenim od strane međunarodne GS1 organizacije i prihvaćenim od strane GS1 Croatia,
 • koriste sustav elektroničke razmjene podataka i za to vezane servise na način propisan i prihvaćen od strane međunarodne GS1 organizacije,
 • štite konzistentnost globalnog GS1 sustava standarda, poslovnih modela i rješenja i sprječavaju njegovu zlouporabu od strane trećih, na način da odmah po saznanju o tome izvijeste Ured GS1 Croatia, kako bi se poduzele odgovarajuće mjere zaštite,
 • na vrijeme i pisanim putem o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na urednu poslovnu komunikaciju i članski status izvijeste GS1 Croatia,
 • redovito i uredno podmiruju svoje financijske obveze u skladu sa cjenikom usluga kojeg su usvojila nadležna tijela GS1 Croatia.

4.1.12. Upravni odbor odlučuje o mjerama koje će biti poduzete u slučaju zlouporabe globalnog GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj, kao i o mjerama koje će biti poduzete u slučaju nepodmirivanja financijskih obveza članica.

4.2. Prestanak članstva

4.2.1. Članstvo u GS1 Croatia može prestati na dva načina: na vlastiti zahtjev i isključenjem. Članska prava i obveze vrijede do isteka kalendarske godine u kojoj je zahtjev podnesen i/ili donesena odluka o isključenju.

4.2.2. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se direktoru GS1 Croatia isključivo u pisanom obliku, preporučenom poštom, a stupa na snagu po isteku kalendarske godine u kojoj je podnesen. Članica koja je podnijela zahtjev za istupanje iz članstva obvezna je podmiriti članarinu i sve financijske obveze prema GS1 Croatia i za godinu u kojoj je zahtjev podnesen.

4.2.3. Ukoliko članica ne ispunjava obveze navedene u točci 4.1.11. Upravni odbor će predložiti Generalnoj skupštini isključivanje članice iz GS1 Croatia. Upravni odbor je pri tom dužan Generalnoj skupštini podnijeti odgovarajuće obrazloženje, a odluku o isključenju donosi Generalna skupština. Prijedlog odluke o isključenju članice upućuje se članici preporučenom poštom najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja Generalne skupštine na kojoj se odlučuje o njezinom isključenju. Podmirenjem dugovanja i otklanjanjem svih postupanja protivno obavezama iz člana 4.1.11. prestaju razlozi za isključenje.

4.2.4. Odluka o prestanku članstva u GS1 Croatia članici se dostavlja u pisanom obliku, preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) radnih dana nakon sjednice Generalne skupštine na kojoj je donijeta. Isključena članica obvezna je podmiriti članarinu i sve financijske obveze prema GS1 Croatia i za godinu u kojoj je isključena.

5. TIJELA UDRUŽENJA

5.1. Generalna skupština

5.1.1. Generalna skupština je najviše tijelo upravljanja GS1 Croatia. Generalna skupština bira rukovodna tijela udruženja, donosi Statut i mijenja ga, usvaja plan aktivnosti, financijski plan i proračun, odlučuje o prestanku članstva, te odlučuje o visini iznosa godišnje članarine.

5.1.2. Član Generalne skupštine je svaki član-osnivač pod uvjetom da je prije održavanja sjednice skupštine podmirio svoje dospjele financijske obveze i podnio dokaz o tome.

5.1.3. Generalna skupština održava redovnu sjednicu jednom godišnje i raspravlja o svim pitanjima koja se odnose na djelovanje GS1 Croatia. Dnevnim redom mora biti obuhvaćeno izvješće o radu i financijsko izvješće u protekloj godini, te financijski plan i proračun za iduću godinu.

5.1.4. U slučajevima potrebe, sjednica Generalne skupštine se može održati i elektroničkim putem, na način da članovi-osnivači sudjeluju u sjednici Generalne skupštine bez osobnog prisustva. U takvom slučaju se rad sjednice Generalne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u realnom vremenu. Takva sjednica se održava putem elektroničkih alata određenih od strane GS1 Croatia koji omogućavaju komuniciranje u realnom vremenu održavanja Generalne skupštine pod uvjetom da je osigurano obostrano komuniciranje koje članovima-osnivačima omogućuje da se obraćaju Generalnoj skupštini u realnom vremenu, da je članovima-osnivačima omogućeno glasanje za vrijeme sjednice Generalne skupštine bez punomoćnika, da je osigurana identifikacija sudionika Generalne skupštine te sigurnost elektroničkog komuniciranja. Smatrati će se da je na sjednici Generalne skupštine prisutan svaki član-osnivač čiji ovlašteni predstavnik neposredno prije ili tijekom sjednice Generalne skupštine pristupi sjednici putem elektroničkog alata određenog od strane GS1 Croatia. Nakon glasanja, na sjednici Generalne skupštine je nužno konstatirati rezultat glasanja o svakoj točci dnevnog reda neposredno nakon završenog glasanja. Članovi Upravnog odbora, sukladno prijedlogu GS1 Croatia, na sjednici Generalne skupštine sudjeluju ili osobnim prisustvom ili elektroničkim putem pod istim uvjetima koji su propisani za sudjelovanje članova-osnivača.

5.1.5. Kvorum Generalne skupštine potreban za njezino održavanje je 20 (dvadeset) članova-osnivača. Ukoliko na Generalnoj skupštini nema kvoruma, Upravni ju odbor saziva ponovo, u roku od najmanje 15 (petnaest) dana. Na ponovno sazvanoj Generalnoj skupštini kvorum iznosi 10 (deset) članova-osnivača.

5.1.6. Svaki član-osnivač Generalne skupštine ima 1 (jedan) glas. Najmanje 5 (pet) radnih dana prije održavanja sjednice Generalne skupštine, svaki član-osnivač dužan je obavijestiti direktora GS1 Croatia o tome hoće li osobno odnosno hoće li zakonski zastupnik pravne osobe člana-osnivača sudjelovati u radu Generalne skupštine ili će izdati punomoć ovlaštenoj osobi za zastupanje člana-osnivača u radu Generalne skupštine ili će sudjelovati putem elektroničkog alata određenog od strane GS1 Croatia u slučaju da se sjednica održava elektroničkim putem. Član-osnivač koji izdaje punomoć drugoj osobi za zastupanje u radu Generalne skupštine, dužan je najkasnije 2 radna dana prije dana održavanja sjednice skupštine direktoru GS1 Croatia dostaviti punomoć člana-osnivača GS1 Croatia za osobu koja je ovlaštena predstavljati ga na Generalnoj skupštini. Punomoć se mora dostaviti u izvorniku, a ako to nije moguće onda u formatu PDF s potpisom ovlaštene osobe. Ako se punomoć može dostaviti u izvorniku potrebno ju je dostaviti najkasnije pred otvaranje sjednice Generalne skupštine. Ukoliko član-osnivač ne dostavi punomoć u navedenom roku ili ukoliko dostavljena punomoć nije valjana ili ukoliko na Generalnu skupštinu ne pristupi odgovorna osoba člana-osnivača, član-osnivač nema pravo sudjelovanja i glasanja na Generalnoj skupštini. Punomoć je valjana ako je dostavljena u pisanom obliku na obrascu punomoći izdanom od GS1 Croatia, ako su na njoj čitljivo i jasno navedeni identifikacijski podaci punomoćnika te ako je potpisana od strane zakonskog zastupnika člana-osnivača registriranog u tom svojstvu u nadležnom registru.

5.1.7. Generalna skupština donosi odluke običnom većinom glasova nazočnih. U nemogućnosti postizanja obične većine odlučujući je glas predsjednika Radnog predsjedništva Generalne skupštine.

5.1.8. Redovnu sjednicu Generalne skupštine saziva Upravni odbor, a izvanrednu sjednicu može sazvati Upravni odbor, predsjednik Upravnog odbora i/ili direktor, a može biti sazvana i temeljem zamolbe najmanje 25% članova-osnivača.

5.1.9. Članovi-osnivači o održavanju Generalne skupštine moraju biti obaviješteni najmanje 15 (petnaest) dana unaprijed. Pozivi članicama-osnivačima za sudjelovanje na sjednici Generalne skupštine dostavljaju se putem objave u službenom glasilu RH. Poziv obavezno sadrži naznaku mjesta u kojem će sjednica biti održana, odnosno naznačuju se elektronički alati putem kojih je moguće sudjelovati na virtualnoj sjednici Generalne skupštine, uz točno naznačene upute korištenja tih alata i pristupanja sjednici, dan i sat početka sjednice, Dnevni red, popis prijedloga dokumenata o kojima će članovi-osnivači raspravljati, i popis pripadnih dokumenata, a koji dokumenti će biti dostupni na uvid u služenim prostorijama GS1 Croatia od datuma navedenog u Pozivu. Smatra se da je Poziv dostavljen članicama-osnivačima danom objave u Narodnim novinama.

5.1.10. U slučaju isteka mandata Upravnog odbora, skupštinu saziva, na prijedlog najmanje 20 (dvadeset) članova-osnivača, direktor koji je zadnji upisan u Registar udruga kao direktor GS1 Croatia.

5.1.11. Generalna skupština bira radna tijela: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. O radu Generalne skupštine vodi se i audio-zapisom snima zapisnik kojeg potpisuju predsjednik radnog predsjedništva i ovjerovitelji. Zapisnik se trajno čuva u arhivi GS1 Croatia. Verifikacijska komisija utvrđuje postojanje kvoruma na Generalnoj skupštini.

5.2. Upravni odbor

5.2.1. Upravni odbor upravlja udruženjem te usmjerava i nadzire njegov rad u okviru politike koju utvrđuje Generalna skupština, potvrđuje financijski plan i proračun i plan aktivnosti, utvrđuje iznose naknada, te predlaže visinu iznosa godišnje članarine Generalnoj skupštini.

5.2.2. Upravni odbor ovlašten je za donošenje financijskih odluka u vezi tekućeg poslovanja, kao i imovine GS1 Croatia.

5.2.3. Upravni odbor može kooptirati stručne osobe, koji su članovi bez prava glasa.

5.2.4. Upravni odbor ima 9 (devet) članova s pravom glasa.

5.2.5. Generalna skupština bira članove Upravnog odbora iz redova predstavnika članova-osnivača sukladno članku 5.2.6. STATUT-a na razdoblje od 4 (četiri) godine, a po isteku mandata njegovi se članovi mogu ponovo kandidirati.

5.2.6. Kao predstavnik člana-osnivača pravne osobe u Upravni odbor može biti izabrana svaka fizička osoba koja je u radnom odnosu kod člana-osnivača s popisa zaposlenih koje sam član-osnivač predloži GS1 Croatia najkasnije 7 (sedam) radnih dana pred pripremnu sjednicu Upravnog odbora za Generalnu skupštinu ili zakonski zastupnik člana-osnivača.

5.2.7. Članovi Upravnog odbora u radu Upravnog odbora sudjeluju kao predstavnici člana-osnivača čiji predstavnici su izabrani u Upravni odbor.

5.2.8. Funkcija člana Upravnog odbora automatski prestaje članu kojem prestane radni odnos kod člana-osnivača čiji je predstavnik. Svaki član Upravnog odbora kojem prestane radni odnos kod člana-osnivača čiji je predstavnik, o toj činjenici prestanka dužan je obavijestiti pisanim putem, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prestanka radnog odnosa, sve ostale članove Upravnog odbora i direktora GS1 Croatia. Pod pisanom komunikacijom podrazumijeva se i obavijest elektroničkom poštom.

5.2.9. Prilikom izbora članova Upravnog odbora Generalna skupština dužna je voditi računa o jednakomjernoj zastupljenosti trgovine i industrije u Upravnom odboru, što predmnijeva da se mora voditi računa da iz grane trgovine i industrije bude podjednaki broj članova Upravnog odbora radi uspostavljanja ravnoteže između poslovnih interesa obje navedene grane.

5.2.10. Ukoliko član Upravnog odbora poduzme radnje suprotne interesima GS1 Croatia, Generalna skupština ga može razriješiti i prije isteka mandata na prijedlog Upravnog odbora po donesenoj odluci na sjednici Upravnog odbora.

5.2.11. Član Upravnog odbora može u bilo koje vrijeme dati ostavku na svoju funkciju, pri čemu je dužan o svojoj nakani pisanim putem izvijestiti predsjednika ili direktora. Ostavka stupa na snagu nakon što ju je usvojio Upravni odbor.

5.2.12. Upravni odbor sastaje se najmanje 3 (tri) puta godišnje, a sjednice saziva predsjednik Upravnog odbora i/ili direktor GS1 Croatia. Sjednica Upravnog odbora se može, u slučaju potrebe, održati i virtualno, na način da članovi Upravnog odbora sudjeluju u sjednici Upravnog odbora bez osobnog prisustva. U takvom slučaju se rad sjednice Upravnog odbora smije prenositi zvukom i slikom u realnom vremenu. Takva sjednica se održava putem elektroničkih alata određenih od strane GS1 Croatia koji omogućavaju komuniciranje u realnom vremenu održavanja sjednice pod uvjetom da je osigurano obostrano komuniciranje koje članovima Upravnog odbora omogućuje da se obraćaju Upravnom odboru u realnom vremenu, da je članovima Upravnog odbora omogućeno glasanje za vrijeme sjednice, da je osigurana identifikacija sudionika te sigurnost elektroničkog komuniciranja. Smatrat će se da je na sjednici Upravnog odbora prisutan svaki član koji neposredno prije ili tijekom sjednice Upravnog odbora pristupi sjednici putem elektroničkog alata određenog od strane GS1 Croatia. Nakon glasanja, na sjednici je nužno konstatirati rezultat glasovanja o svakoj točci dnevnog reda neposredno nakon završenog glasanja. Sjednicu Upravnog odbora moguće je u izvanrednim i hitnim situacijama održati kao dopisnu za donošenje neodgodivih odluka, a saziva je predsjednik Upravnog odbora i/ili direktor GS1 Croatia. U okolnostima dopisne sjednice, predsjednik Upravnog odbora i/ili direktor koji saziva sjednicu dužan je dostaviti dnevni red sjednice, objasniti okolnosti potrebe za dopisnom sjednicom i postaviti vremenski okvir glasanja. Glasanje se u tom slučaju obavlja elektroničkom poštom s registrirane e-mail adrese ili preporučenom poštanskom pošiljkom koja treba u GS1 Croatia biti zaprimljena najkasnije do završetka određenog roka glasanja.

5.2.13. Ukoliko član Upravnog odbora izostane bez obrazloženja s 3 (tri) sjednice tijekom kalendarske godine, predsjednik Upravnog odbora je dužan o istom izvijestiti Generalnu skupštinu, koja će tog člana razriješiti i izabrati novog člana Upravnog odbora po unaprijed dostavljenom prijedlogu Upravnog odbora.

5.2.14. Odluke Upravnog odbora su važeće ukoliko je nazočno najmanje 5 (pet) članova s pravom glasa (kvorum).

5.2.15. Odluke se donose običnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

5.2.16. Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom koji donosi Upravni odbor.

5.3. Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora

5.3.1. Temeljem prijedloga direktora GS1 Croatia, predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora GS1 Croatia biraju članovi Upravnog odbora između sebe, na razdoblje od 4 (četiri) godine, a po isteku mandata izabrani se mogu ponovo kandidirati. Za valjanost izbora predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora GS1 Croatia potrebna je dodatna suglasnost direktora GS1 Croatia. Upravni odbor je o obavljenom izboru predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora obvezan obavijestiti Generalnu skupštinu na sljedećoj sjednici Generalne skupštine.

5.3.2. Predsjednik i potpredsjednik dužni su zastupati zajedničke interese članica.

5.3.3. Ukoliko predsjednik ili potpredsjednik poduzmu radnje suprotne interesima GS1 Croatia, Generalna skupština može ih razriješiti i prije isteka njihova mandata. U slučaju takvih okolnosti, Upravni odbor hitno saziva izvanrednu sjednicu Generalne skupštine koja odlučuje o razrješenju tog člana Upravnog odbora prije isteka njegovog mandata i izabire novog člana.

5.3.4. Ukoliko nastupe uvjeti određeni člankom 5.2.8., predsjedniku ili potpredsjedniku Upravnog odbora prestaje funkcija predsjednika i potpredsjednika zajedno s prestankom funkcije člana Upravnog odbora.

5.3.5. Predsjednik predsjedava sjednicama Upravnog odbora i Generalne skupštine.

5.3.6. Predsjednik Upravnog odbora je dužan prije održavanja sjednice Generalne skupštine provjeriti valjanost punomoći članova-osnivača koje mu članovi-osnivači dostave u skladu s odredbom članka 5.1.6. Predsjednik može provjeravanje punomoći povjeriti stručnoj osobi. Ukoliko punomoć nije valjana, predsjednik će o tome obavijestiti Upravni odbor i člana-osnivača valjanost čije je punomoći dovedena u pitanje.

5.3.7. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti bez ograničenja u odnosu na ovlaštenja.

5.3.8. Ukoliko su i predsjednik i potpredsjednik spriječeni u sudjelovanju u sjednici Upravnog odbora, sjednica se odgađa na razdoblje od maksimalno sljedećih 15 (petnaest) dana.

5.4. Direktor GS1 Croatia

5.4.1. GS1 Croatia ima direktora, kojeg imenuje i razrješava Generalna skupština na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

5.4.2. Direktor je nadležan za vođenje i nadziranje članstva, te izvršavanje redovnih operativnih radnih zadataka udruženja GS1 Croatia, financijsko-ekonomskih aktivnosti GS1 Croatia, a posebice za provođenje aktivnosti koje mu je povjerio Upravni odbor, te za ukupnu komunikaciju s institucijama i regulatornim tijelima u RH, međunarodnom GS1 organizacijom te nacionalnim GS1 organizacijama. Direktor je dužan na svakoj redovnoj sjednici Generalne skupštine predočiti plan aktivnosti i dostaviti prijedlog financijskog plana za narednu kalendarsku godinu.

5.4.3. Direktor je po položaju član Upravnog odbora.

5.4.4. Direktor je po položaju član svake komisije koju osniva Upravni odbor. 5.4.5. Direktor priprema sjednice Generalne skupštine i Upravnog odbora u suradnji s predsjednikom.

5.5. Arbitražno vijeće

5.5.1. Arbitražno vijeće čine 3 (tri) člana-osnivača koje na razdoblje od 4 (četiri) godine bira i razrješuje Generalna skupština, te se mogu ponovo birati.

5.5.2. Članovi arbitražnog vijeća na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik, saziva i vodi sjednice Arbitražnog vijeća, a Vijeće sve odluke donosi većinom.

5.5.3. Djelatnik GS1 Croatia koji vodi članstvo je po položaju član Arbitražnog vijeća bez prava glasa.

5.5.4. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna. 5.5.5. Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udruženjem temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruženju da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruženje podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

6. KOMISIJE

6.1. Upravni odbor može dio svojih poslova prenijeti na posebne komisije.

6.2. Komisije su dužne u svom radu poštovati eventualne odredbe ili ograničenja koja odredi Upravni odbor.

6.3. Broj članova i mandat pojedine komisije utvrđuje Upravni odbor.

7. IMOVINA I FINANCIJSKE AKTIVNOSTI GS1 Croatia

7.1. GS1 Croatia stječe prihode temeljem jednokratnog upisa u registar članica, godišnje članarine, godišnje naknade za uporabu dodijeljenih GS1 identifikatora i s naslova drugih djelatnosti po odluci Upravnog odbora.

7.2. Udruženje može stjecati vlastite pokretnine i nekretnine.

7.3. Sredstva se troše sukladno financijskom planu i proračunu kojeg usvaja Generalna skupština radi izvršenja zadataka GS1 Croatia, a na dobrobit svih članica međunarodne GS1 organizacije. 7.4. Visinu iznosa godišnje članarine utvrđuje Generalna skupština, a iznose naknada po prijedlogu direktora udruženja utvrđuje Upravni odbor.

8. PRESTANAK AKTIVNOSTI

8.1. GS1 Croatia može prestati s radom temeljem odluke koju donosi Generalna skupština jednoglasno, a kojom odlukom se odlučuje i kome se ustupa imovina.

8.2. Likvidacija GS1 Croatia provodi se u slučajevima i na način predviđen zakonom.

8.3. Likvidatora imenuje i opoziva Generalna skupština. Likvidator zastupa GS1 Croatia u postupku likvidacije te se upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruženja do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruženja iz Registra udruga.

9. ZASTUPANJE

9.1. Predsjednik Upravnog odbora i direktor provode odluke Generalne skupštine i Upravnog odbora GS1 Croatia, međunarodne GS1 organizacije, te jednakopravno zastupaju GS1 Croatia prema trećima.

9.2. Upravni odbor odlučuje o visini ovlaštenja predsjednika Upravnog odbora i direktora za raspolaganje sredstvima GS1 Croatia.

9.3. Kupovati i prodavati nekretnine GS1 Croatia može samo po odluci Upravnog odbora.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Generalna skupština usvaja STATUT, te njegove izmjene i dopune, 2/3 (dvotrećinskom) većinom nazočnih.

10.2. Rasprava o izmjenama i dopunama STATUT-a vodi se na sjednici Generalne skupštine.

10.3. Prijedlog za izmjenu i dopunu STATUT-a može dati Upravni odbor, predsjednik Upravnog odbora i/ili direktor, a prijedlog može biti podnesen i temeljem zamolbe najmanje 25% članova-osnivača GS1 Croatia.

10.4. Ovaj STATUT stupa na snagu danom donošenja, s time da novi mandat direktora počinje teći s danom stupanja na snagu ovog STATUT-a.


Zagreb, 16. rujna 2022.


Hrvoje Pichler
Predsjednik Upravnog odbora GS1 Croatia

Statut GS1 Croatia

 • PDF.pngStatut GS1 Croatia u PDF-u preuzmite ovdje.