Slijedom početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine, te u stalnoj želji za unaprjeđenjem svojih usluga i što kvalitetnijim korisničkim iskustvom, želimo vas obavijestiti da posebnu pažnju pridajemo zaštiti vaše privatnosti i vaših osobnih podataka.

U Politici zaštite osobnih podataka GS1 Croatia na jednom mjestu možete naći jasne informacije o tome kako obrađujemo i štitimo osobne podatke koje ste nam povjerili te kako možete njima upravljati u svakom trenutku. Ondje su opisana pravila kojih se držimo pri svakoj obradi osobnih podataka, kao i informacije povezane s povezivanjem podataka, privolama, kolačićima, zaštitom podataka, gdje se podaci obrađuju, u kojim slučajevima ih prosljeđujemo trećim stranama te koja su vaša prava i kome se možete obratiti vezano uz zaštitu svoje privatnosti.

Kontakt

Sva pitanja o zaštiti osobnih podataka šaljete na e-mail osobnipodaci@gs1hr.org ili na adresu GS1 Croatia, Preradovićeva ulica 35, 10000 Zagreb.

GS1® Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima, Preradovićeva 35, 10000 Zagreb, OIB: 03365973101 (u daljnjem tekstu: GS1 Croatia), pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (u daljnjem tekstu: zaštita privatnosti) svojih tvrtki članica, bivših tvrtki-članica, potencijalnih tvrtki-članica, polaznika seminara, stručnih radionica i ostalih događanja u organizaciji GS1 Croatia, dobavljača, članova upravnih tijela Udruženja i svojih djelatnika (u daljnjem tekstu: Korisnici) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679) (u daljnjem tekstu: Uredba), važećim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima, u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima GS1 Croatia, kao i pravilima međunarodne GS1 organizacije (čiji je član GS1 Croatia). Zaštita privatnosti Korisnika GS1 Croatia sastavni je dio poslovanja Udruženja te važan čimbenik korisničkog iskustva.

Što je Politika zaštite osobnih podataka GS1 Croatia i zašto se donosi?

Politikom zaštite osobnih podataka GS1 Croatia želimo na jednom mjestu i transparentno Korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u GS1 Croatia, kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze Korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje Korisnici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

Politika je jednostrani pravno obvezujući akt GS1 Croatia te opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima GS1 Croatia, a koji se temelji na vodećim svjetskim praksama iz područja zaštite osobnih podataka. Politika osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Uredbom i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Politika se primjenjuje na sve web stranice i domene GS1 Croatia te na sve usluge, proizvode i servise GS1 Croatia koje uključuju obradu osobnih podataka (npr. dodjela GS1 identifikatora, PKPG, GlobeCat®, seminari, stručne radionice i dr.). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev za uslugama GS1 Croatia ili koriste usluge GS1 Croatia. No, uvažavajući legitimne interese Korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe.

Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika, odnosno članica, članova upravnih tijela Udruženja, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba čiji se osobni podaci obrađuju.

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo obrađivati Vaše osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

Politika je objavljena u obliku službenog dokumenta te će se početi primjenjivati od 21. svibnja 2018.

Molimo Vas da Politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na web stranicama GS1 Croatia.

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke Korisnika ili Potencijalnih korisnika GS1 Croatia koje GS1 Croatia prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom. GS1 Croatia primjenjuje najbolju europsku praksu anonimizacije podataka.

Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode GS1 Croatia koji uključuju obradu osobnih podataka. Zadnje očitovanje volje Korisnika u pogledu obrade određenih osobnih podataka primjenjuje se na obradu tih podataka.

GS1 Croatia je u pravilu voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih Korisnika u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Politika se prvenstveno odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev ili upotrebljavaju usluge GS1 Croatia (u daljnjem tekstu: Korisnici) i/ili su zainteresirane za upotrebu usluga GS1 Croatia (u daljnjem tekstu: Potencijalni korisnici). No, uvažavajući legitimne interese Korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe. Radi izbjegavanja nejasnoća, Politika se u svakom slučaju u cijelosti primjenjuje na djelatnike pravnih osoba Korisnika GS1 Croatia.

3.1. Povjerenje

Želimo biti pouzdan partner Korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Također, želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka Korisnika. To je, među ostalim, i svrha ove Politike, a osobito kroz aktivnu ulogu Korisnika u upravljanju podacima. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podaci obrađuju, kao i radi ostvarenja svih ostalih prava u vezi s njihovim osobnim podacima.

3.2. Zakonitost i najbolja praksa

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) te Zakonom o provedbi Opće uredbe u zaštiti podataka (NN 42/18), ali usto uvijek nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.

3.3. Ograničena svrha obrade

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole Korisnika. Napominjemo da ne nudimo, ne razmjenjujemo niti ne prodajemo osobne podatke Korisnika niti Potencijalnih korisnika.

3.4. Smanjenje količine podataka

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.

3.5. Obrada u neimenovanom obliku

Kad god je to moguće i opravdano, upotrebljavamo podatke u neimenovanu obliku. Podacima u neimenovanu obliku smatraju se prvenstveno anonimni podaci. Međutim, uvijek kad je to moguće i opravdano, osobito zbog zaštite osobnih podataka Korisnika, osobne podatke pseudonimiziramo, tj. posebnim ih postupcima pseudonimizacije (npr. supstitucija, hashing itd.) "maskiramo" na način da se ne mogu povezati s pojedinim Korisnikom bez upotrebe dodatnih informacija koje se čuvaju sigurno i odvojeno (npr. upotreba ključa).

3.6. Cjelovitost i povjerljivost

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

3.7. Kvaliteta osobnih podataka

Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka Korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. Zato nam je važno da nas Korisnik o svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

3.8. Ograničeno vrijeme pohrane

Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili čine anonimnima.

Općenito, podatke pohranjujemo u skladu s regulatornim zahtjevima i najboljom praksom, a radi omogućavanja sljedivosti u opskrbnom lancu, sigurnosti potrošača, zaštite i očuvanja integriteta globalnog GS1 sustava standarda i slično. Trajanje pohrane podataka ovisi o prirodi podatka, te je podložno promjenama.

Sukladno navedenim načelima, podacima Korisnika pristupat će djelatnici GS1 Croatia ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, kako bi uspješno ispunili poslove definirane za njihovo radno mjesto. Također, dio usluga za GS1 Croatia obavljaju i druge osobe s kojima će podaci Korisnika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe ispunjenja obveza iz zajedničkih ugovora, ali u tim slučajevima GS1 će osobne podatke Korisnika dostavljati samo onim osobama koje kroz ugovor ili drugi odgovarajući pravni dokument jamče zaštitu podataka dobivenih od GS1 Croatia (ugovor s Izvršiteljem obrade podataka).

GS1 Croatia će podatke Korisnika proslijediti i drugim gospodarskim subjektima ili državnim institucijama u slučaju kada za to postoji pravna osnova.

GS1 Croatia osobne podatke (u daljnjem tekstu: podatke) Korisnika prikuplja na nekoliko načina:

 1. Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika, i to na način da nam ih oni dostave. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka jest podnošenje zahtjeva za pojedinu uslugu ili proizvod, pri čemu Korisnik, ako želi upotrebljavati određenu uslugu ili proizvod, daje podatke i dokumente koji su nužni za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, OIB itd.). Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije GS1 Croatia s Korisnikom putem telefona, e-maila, Službe za korisnike, Korisničkih stranica i kontakt obrasca na web stranicama ili na druge adekvatne i provjerene načine, itd. Tako prikupljeni podaci koriste se u svrhu ispunjenja zahtjeva Korisnika.
 2. Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kad Korisnik upotrebljava usluge i/ili proizvode GS1 Croatia.
 3. Prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, primjerice, podaci iz javno objavljenih registara, javnog telefonskog imenika, javno dostupnih servisa, komercijalnih servisa ili javno dostupne numeracije.
 4. GS1 Croatia prikuplja podatke temeljem sklopljenih ugovora o suradnji s tijelima javne vlasti Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, Državnim zavodom za statistiku, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, FINA-om, te temeljem upita nadležnih inspekcijskih službi pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, Carinske službe Ministarstva financija Republike Hrvatske i drugih tijela javne vlasti, temeljem njihovih službenih ovlasti.
 5. GS1 Croatia prikuplja podatke zaprimljene od međunarodne GS1 organizacije radi zaštite i nadzora integriteta globalnog GS1 sustava standarda, te u ostalim situacijama koje su predviđene Ugovorom o licenciji i Pravilima poslovnog ophođenja sklopljenim s međunarodnom GS1 organizacijom.

Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka Korisnika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove utemeljene na zakonu.

Ovisno o ugovorenoj usluzi ili proizvodu, privolama Korisnika te svrsi za koju se pojedini podatak upotrebljava, GS1 Croatia je ovlaštena prikupljati vrste podataka Korisnika navedene u nastavku. Pritom uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

GS1 Croatia ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Također, GS1 Croatia ne obrađuje posebne kategorije podataka niti osobne podatke u vezi s kaznenim osudama i kažnjivima djelima.

5.1. Ugovorni podaci

Ugovorni podaci u širem smislu uključuju tzv. matične podatke, tj. podatke koje je Korisnik dao u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora (npr. ime i prezime, datum rođenja, poštanska adresa, dostavna adresa, kontaktni podaci). Ugovorni podaci također uključuju i podatke o uslugama i proizvodima koje Korisnik upotrebljava ili je upotrebljavao u GS1 Croatia kao i podatke o načinu i povijesti plaćanja usluga GS1 Croatia (npr. iznosi dugovanja).

5.2. Komunikacija

Korisnika sa GS1 Croatia Uključuje, primjerice, snimke telefonskih razgovora Korisnika sa GS1 Croatia, pisanu ili elektroničku komunikaciju Korisnika s GS1 Croatia, komunikaciju s GS1 Croatia na društvenim mrežama, preferirane kanale komunikacije Korisnika s GS1 Croatia itd.

U svrhu poboljšanja usluge GS1 Croatia, uveden je sustav koji omogućava snimanje telefonskih upita Korisnika. Prije početka razgovora Ispitanika se jasno upozorava na mogućnost snimanja razgovora što mu daje opciju da telefonski poziv prekine prije početka razgovora koji bi mogao biti sniman.

5.3. Podaci po Potencijalnim korisnicima

Ovi podaci uključuju matične podatke, osobito kontaktne podatke (npr. ime i prezime, e-adresa), ali i interese Potencijalnog korisnika za usluge GS1 Croatia. U pravilu, GS1 Croatia će zabilježiti podatke onih Potencijalnih korisnika koji se obrate GS1 Croatia sa željom da ih GS1 Croatia informira i/ili im ponudi određene proizvode i/ili usluge. Podaci o Potencijalnim korisnicima brišu se ili anonimiziraju nakon 5 godina ili, na zahtjev Potencijalnog korisnika, ranije, uz iznimku kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obaveza (npr. u slučaju spora).

Kako bi GS1 Croatia bila u mogućnosti pružiti uslugu Korisniku, a sukladno niže navedenim zakonitostima, potrebno je obrađivati minimalan set podataka neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U suprotnom, ako Korisnik odbije ustupiti traženi set podataka, GS1 Croatia neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu.

Sukladno tome, osobni podaci Korisnika obrađuju se kada je zadovoljen jedan od niže navedenih uvjeta:

6.1. Izvršenje ugovora

GS1 Croatia podatke Korisnika prikuplja i obrađuje (u daljnjem tekstu: upotrebljava) prvenstveno u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora između Korisnika i GS1 Croatia. To osobito uključuje upotrebu podataka radi provjere identiteta Korisnika, platežne sposobnosti Korisnika, pružanja ugovorene usluge, obračuna i naplate troškova, kontaktiranja s Korisnikom ako je to potrebno u vezi s pružanjem usluge, rješavanja prigovora, otklanjanja smetnji, praćenja i osiguravanja kvalitete i sigurnosti usluga i proizvoda, korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda i usluga te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest nužnost za izvršenje ugovora Korisnika ili poduzimanje mjera na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora. U slučaju da Korisnik ne želi pružiti podatke nužne u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora, GS1 Croatia neće moći sklopiti ugovor i/ili izvršiti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovora.

6.2. Legitimni interes

Nadalje, GS1 Croatia određene podatke Korisnika upotrebljava isključivo za potrebe vlastitih evidencija, a u svrhe zaštite legitimnih interesa Korisnika i/ili globalnog GS1 sustava standarda, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode Korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. To, primjerice, uključuje upotrebu podataka Korisnika radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu Korisnika ili globalnog GS1 sustava standarda, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, Korisnika, proizvoda i usluga GS1 Croatia, kreiranja usluga i ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje Korisnika, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, optimizacije elektroničke komunikacijske mreže itd.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes GS1 Croatia, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka Korisnika i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa Korisnika ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi navedeni u članku 7. Politike kada je pravna osnova privola.

6.3. Izravna promidžba usluga i proizvoda

GS1 Croatia, kao dio međunarodne GS1 organizacije, ima ugovornu obavezu svim svojim aktivnim članicama ponuditi određene usluge i informacije kako bi im pomogla u ispravnoj implementaciji globalnog GS1 sustava standarda (stručne edukacije, verifikacije barkoda i logističke naljepnice, stručne publikacije i sl.).

GS1 Croatia, stoga, može upotrebljavati kontaktne podatke Korisnika za slanje obavijesti o svim uslugama i proizvodima GS1 Croatia putem svih kanala za promidžbu, osim ako Korisnik ne odredi drugačije. Korisnik se u svakom trenutku može izjasniti da ne želi više primati promidžbene obavijesti. U tom se slučaju podaci Korisnika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe. Promidžbene obavijesti o uslugama i proizvodima trećih osoba (partnera) GS1 Croatia će slati Korisniku jedino uz njegovu privolu.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes GS1 Croatia iz ugovornog odnosa, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka Korisnika. Iznimka su slučajevi navedeni u članku 7. Politike kada je pravna osnova privola.

GS1 Croatia za slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama i proizvodima koristi servis MailChimp s kojim je potpisala Ugovor o obradi osobnih podataka. MailChimp posjeduje Privacy Shield certifikat. Europsko-američki sustav zaštite privatnosti ("Štit privatnosti", engl. Privacy Shield) je sustav samocertificiranja koji obvezuje organizacije iz SAD-a, a koji je prepoznat od strane Europske komisije kao sustav koji osigurava odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka koje se prenosi iz EU samocertificiranim organizacijama u SAD, čime predstavlja jedan od pravnih jamstava za takav prijenos podataka. Više o Štitu privatnosti i MailChimpu možete pročitati ovdje.

6.4. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i izvršenja zadaća od javnog interesa

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, GS1 Croatia je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, AZOP-u, FZOEU-u, DZS-u itd.) obvezna dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima Korisnika.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje pravnih obveza GS1 Croatia, kao i izvršenje zadaća od javnog interesa.

Globalni GS1 sustav standarda za čiju je ispravnu implementaciju u Republici Hrvatskoj, kao i pomoć gospodarskim subjektima u njegovoj primjeni zadužena upravo GS1 Croatia primjenjuje se u brojnim gospodarskim sektorima. Između ostaloga, omogućava sljedivost proizvoda u svim fazama, uključujući proizvodnju, pakiranje, distribuciju i plasiranje, kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu, identifikaciju ambalaže namijenjene za recikliranje, provjeru autentičnosti proizvoda (borba protiv krivotvorina), jedinstvenu identifikaciju proizvoda, usluga i gospodarskih subjekata na globalnoj razini i dr. Navedeno su neki od razloga radi kojih nadležne državne institucije, temeljem svojih službenih ovlasti, od GS1 Croatia mogu tražiti pristup određenim osobnim podacima Korisnika.

7.1. Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega/nju odnose (tzv. opt-in). Privola se može dati pisanim putem ili na drugi odgovarajući način. Privola se može dati i uskratiti besplatno u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Bez privole Korisnika:

 • nikada nećemo upotrebljavati sljedeće podatke Korisnika ni u koje svrhe različite od samog izvršenja ugovora, tj. pružanja usluge, sprječavanja zloupotreba, normalnog korištenja globalnog GS1 sustava standarda ili ispunjavanja zakonske obveze GS1 Croatia;
 • Korisniku nikada nećemo slati promidžbene poruke trećih osoba;
 • nikada nećemo obrađivati podatke Korisnika i u drugim slučajevima u kojima je po važećim propisima nužna privola.

7.2. Način administracije privola

Korisnik može izmijeniti svoje privole i/ili uskratiti pravo na obradu osobnih podataka pisanim putem (e-mail ili pošta ako je sa sigurnošću moguće utvrditi identitet podnositelja zahtjeva) ili dolaskom u ured GS1 Croatia. Ovisno o kanalu komunikacije, takva izmjena i/ili uskrata će biti evidentirana najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja pod uvjetom da je korisnik nedvojbeno identificiran.

Privole koje ste dali prije primjene novog koncepta privola i Politike zaštite privatnosti evidentirane su sukladno odredbama nove Uredbe.

Objava osobnih podataka u GEPIR-u i ostalim javno dostupnim GS1 servisima

Više o privolama za objavu podataka u GEPIR-u i ostalim javno dostupnim GS1 servisima možete pročitati u poglavlju 12.

Uvjeti korištenja materijala s internetskih stranica

Navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga te materijala s internetskih stranica GS1 Croatia pravila su kojih se moraju pridržavati svi Korisnici. Svako korištenje www.gs1hr.org podložno je navedenim uvjetima.

Svi sadržaji objavljeni na www.gs1hr.org vlasništvo su GS1 Croatia i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka GS1 Croatia. Svako neovlašteno posjedovanje i pretraživanje bez suglasnosti autora podliježe zakonskim sankcijama.

GS1 Croatia uložit će napor da stranice www.gs1hr.org održi potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa informacijama.

Stranicama www.gs1hr.org pristupa se putem interneta. Internet je globalna računalna mreža koju GS1 Croatia izravno ne kontrolira, nego je na nju vezana, pa zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa i informacija.

GS1 Croatia zadržava pravo promjene bilo kojeg sadržaja objavljenog na www.gs1hr.org u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Navedeni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da usluga bude pristupačna svim Korisnicima, računalni sustav koristi softverske programe koji prate posjet mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka

Prilikom posjeta stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili, osim ako za to postoji pravna osnova.

Na određenim mjestima na www.gs1hr.org stranicama i u određeno vrijeme GS1 Croatia će prikupljati osobne podatke Korisnika (ime, prezime, adresu, naziv tvrtke, telefonski broj, e-mail adresu ...). Ti podaci koristit će se za kontakt i evidenciju Korisnika web stranice te za statističku obradu posjećenosti www.gs1hr.org stranica. GS1 Croatia jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softverske programe za upravljanje mrežom, koji se koriste i za upravljanje ovim stranicama. Ti su programi standardno obilježje svih web-poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše Korisnike, kakav preglednik treba uvesti, koja je učinkovitost strukture naše lokacije te kakva je posjećenost naših stranica.

Korisničke stranice GS1 Croatia

Korisnik koji je ujedno i uredna članica GS1 Croatia stječe pravo uvida u određene zaštićene sadržaje na web stranicama (npr. Moji podaci, Interaktivno pretraživanje, stručne publikacije i dr.). Registrirana članica ima pravo uvida u zaštićene sadržaje upisivanjem svojeg GLN broja i lozinke. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj lozinki te je potpuno odgovoran za štetu nastalu neautoriziranim korištenjem.

Kontakt obrazac i slanje poruka elektronskom poštom

Kada Korisnik šalje prema GS1 Croatia elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima ga je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom ili popunjavanjem Kontakt obrasca, GS1 Croatia te podatke koristi za ispunjenje Korisnikovih zahtjeva. U slučaju da Korisnik ne želi dati svoje osobne podatke, GS1 Croatia neće biti u mogućnosti obraditi Korisnikov zahtjev. GS1 Croatia će možda Korisnikov e-mail proslijediti drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Korisnikova pitanja.

Vaši podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da Vaš zahtjev obradimo te će nakon 5 godina biti obrisani ili anonimizirani, uz iznimku kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obaveza (npr. u slučaju spora).

Web stranice www.gs1hr.org koriste tzv. kolačiće (eng. "cookies") kako bi se Korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke s određenim podacima Korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.).

Vrste kolačića

Web stranica www.gs1hr.org koristi sljedeće kolačiće:

 • Privremeni kolačići (Session cookies) - postavljaju se na računalo Korisnika web stranica www.gs1hr.org samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se Korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.gs1hr.org i automatski se brišu kada se zatvori preglednik.
 • Stalni kolačići (Persistent cookies) - riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u Korisnikovom internetskom pregledniku dok ne isteknu ili on sam ručno ne izbriše. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju Korisnikove osobne podatke.

Zašto dozvoliti upotrebu kolačića?

GS1 Croatia koristi kolačiće:

 • radi pružanja boljeg korisničkog iskustva;
 • za praćenje i analizu korištenja i posjećenosti naših web-mjesta;
 • za ispravan rad stranica (u slučajevima kada je to neophodno).

Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija Korisnik pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Korisnik web stranica www.gs1hr.org uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web preglednika. GS1 Croatia isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.gs1hr.org u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane Korisnika.

GS1 Croatia nije odgovorna za kolačiće drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu GS1 Croatia. Informacije o Korisniku dobivene kolačićima GS1 Croatia će povezivati s drugim podacima o Korisniku radi boljeg upoznavanja potreba Korisnika i pružanja boljeg Korisničkog iskustva, samo na temelju privole dobivene od Korisnika.

Što ako Korisnik ne prihvati kolačiće?

Ako Korisnik ne prihvatiti kolačiće, moguće je da se određene značajke ove internetske stranice neće prikazivati ili ispravno raditi. To će Korisniku ograničiti mogućnosti koje mu pruža stranica GS1 Croatia te bi moglo utjecati na dizajn i korisničko iskustvo.

Statistika internetske stranice

Osim toga, web stranice www.gs1hr.org prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.gs1hr.org u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su ovdje.

Ostalo

Korištenjem web stranica www.gs1hr.org smatra se da je Korisnik u svakom trenutku upoznat s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima. GS1 Croatia zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

GS1 Croatia upotrebljava razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka Korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan GS1 Croatia, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka u skladu s najboljom svjetskom praksom. Ove mjere, među ostalim, uključuju sljedeće:

 • usluge i proizvodi GS1 Croatia, prije nego što su ponuđeni Korisnicima, ispunjavaju sigurnosne zahtjeve i zahtjeve zaštite podataka (tzv. privacy by design i security by design). Također, osobni podaci Korisnika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti GS1 Croatia te GS1 Croatia kontinuirano poduzima značajne organizacijske i tehničke mjere kako bi zaštitila osobne, a i sve ostale podatke Korisnika. Gdje je to primjenjivo, GS1 Croatia primjenjuje kriptografske metode zaštite podataka te kontinuirano radi na unaprjeđenju sigurnosnih mjera. Uz navedeno, koriste se napredni alati za zaštitu i sprječavanje curenja podataka te se nadziru kritični sustavi unutar GS1 Croatia;
 • sklapanje ugovora o zaštiti osobnih podataka Korisnika sa svim tzv. podizvođačima;
 • implementaciju svih mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze podaci Korisnika. GS1 Croatia ne dopušta neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka. Primjenjuje se pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka. U skladu s tim, jasno su definirane uloge i odgovornosti. Zaposlenicima je strogo zabranjeno korištenje osobnih podataka Korisnika u bilo koju svrhu koja nije u skladu s uvjetima definiranim u poglavlju 6;
 • provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka. Osobni podaci se štite od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Mehanizmi zaštite se primjenjuju na osobne podatke bez obzira u kojem se obliku oni čuvaju - papirnatom ili elektroničkom;
 • stalnu edukaciju djelatnika;
 • postojanje posebnih organizacijskih jedinica unutar GS1 Croatia koje se bave samo zaštitom i sigurnošću podataka Korisnika kao i funkcije Službenika za zaštitu osobnih podataka;
 • GS1 Croatia čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da sva preusmjeravanja s GS1 Croatia web stranica upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i GS1 Croatia ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju usmjerava. Ako Korisnik ima bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi sa svojim iskustvima s web stranicama i servisima GS1 Croatia, treba se obratiti uredu GS1 Croatia.

Osobne podatke Korisnika GS1 Croatia u pravilu obrađuje u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih obrađuje i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih obrađuje i u drugim državama, ali uvijek uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama (engl. EU Standard Contractual Clauses for Processors in Third Countries).

Za GS1 Croatia su podaci Korisnika iznimno važni. GS1 Croatia nikome nikada ne prodaje osobne podatke Korisnika. GS1 Croatia ne prosljeđuje i ne razmjenjuje podatke Korisnika ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama (dalje: osobe), osim u sljedećim slučajevima:

 1. ako postoji pravna obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda);
 2. ako GS1 Croatia za obavljanje pojedinih poslova angažira drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade. Važno je naglasiti da tzv. podizvođač djeluje isključivo po nalogu GS1 Croatia te GS1 Croatia osigurava sve mjere zaštite podataka Korisnika kao da ove poslove obavlja samostalno;
 3. ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s Korisnikom;
 4. cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima;
 5. ako je nužno za izvršenje zadaća od javnog interesa;
 6. na temelju privole Korisnika.

Prijenos podataka unutar međunarodne GS1 organizacije

Globalni GS1 sustav standarda čini jednu cjelinu te organizacije-članice međunarodne GS1 organizacije surađuju na više razina u svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga. Kako bi se ova suradnja mogla odvijati nesmetano, postoji potreba za razmjenom osobnih podataka unutar međunarodne GS1 organizacije.

GS1 organizacije-članice međusobno razmjenjuju osobne podatke ako je to potrebno kako bi se Korisniku pružila usluga koju je zatražio, odnosno samo ako postoji potreba temeljem uvjeta navedenih u poglavlju 6 ili za potrebe poslova koje su organizacije-članice povjerile međunarodnoj GS1 organizaciji, a što je regulirano posebnim ugovorima.

Prilikom prijenosa podataka Korisnika inozemnim partnerima strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga. Dodatno, GS1 Croatia je uspostavila kontrolne mehanizme koji od partnera zahtijevaju minimalno jednaku razinu zaštite osobnih podataka kao i unutar GS1 Croatia.

Prema potrebi, a isključivo temeljem uvjeta navedenih u poglavlju 6, GS1 Croatia podatke prenosi partnerima u trećim zemljama ili međunarodnoj GS1 organizaciji. U takvim situacijama se primjenjuju dodatne kontrole i zaštitne mjere za iznošenje osobnih podataka sukladno Uredbi. Te mjere mogu podrazumijevati pravno obvezujući i provedivi instrument, obvezujuća korporativna pravila, certificiranje i sl.

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry)

GS1 GEPIR je baza podataka koja sadrži osnovne podatke više od milijun tvrtki iz više od 100 zemalja. Pristupom u GEPIR možete pronaći ime tvrtke, ustanove ili drugog gospodarskog subjekta koji koristi barkod.

Sudionici u GEPIR projektu uvjereni su da je međusobno povezivanje nacionalnih baza jedino jamstvo točnosti podataka i potpuno u skladu sa GS1 principima decentralizirane kontrole i vođenja sustava. Međunarodna GS1 organizacija je mreža kroz koju se ostvaruje dobrovoljna razmjena informacija, a GEPIR projekt je primjena tog principa.

GS1 Croatia u GEPIR neće objavljivati osobne podatke bez pisane privole Korisnika. Ako Korisnik želi da njegovi podaci budu vidljivi u GEPIR-u, potrebno je popuniti i potpisati privolu koju možete naći na www.gs1hr.org ili kontaktirati GS1 Croatia na osobnipodaci@gs1hr.org.

PKPG (Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova)

PKPG je besplatna web-aplikacija za dodjelu novih kodova proizvodima (GTIN) i upis lokacija (GLN) te evidenciju iskorištenih kodova s pripadajućim nazivima proizvoda i/ili lokacija, dostupan 24/7 urednim članicama GS1 Croatia.

Korisnik koji je ujedno i uredna članica GS1 Croatia stječe pravo pristupa u PKPG upisivanjem svojeg korisničkog imena i lozinke. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojem korisničkom imenu i lozinki te je potpuno odgovoran za štetu nastalu neautoriziranim korištenjem.

GlobeCat® elektronički katalog

GlobeCat® (prijašnji naziv eCrokat®) je online elektronički katalog koji Korisnicima na jednom mjestu pruža mogućnost upisivanja, pohrane i ažuriranja širokog spektra podataka o svojim proizvodima.

Korisnik kojem je otvoren pristup GlobeCat® elektroničkom katalogu, istome može pristupiti pomoću korisničkog imena i lozinke. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojem korisničkom imenu i lozinki te je potpuno odgovoran za štetu nastalu neautoriziranim korištenjem.

Uz aktivnu ulogu Korisnika u vezi s upravljanjem privolama, tj. pravom Korisnika da u svakom trenutku povuče privolu (točke 7. i 8.), Korisnik ima i sljedeće aktivne uloge, sve u skladu sa važećim propisima:

 1. pravo na prigovor: Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak primanja promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima GS1 Croatia. Korisnik također ima pravo uložiti prigovor i na svaku drugu obradu podataka Korisnika koji se temelje na tzv. legitimnom interesu GS1 Croatia, (tzv. opt-out).
 2. pravo na pristup: Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava Korisnika, zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u tzv. treće zemlje.
 3. pravo na brisanje: Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka.
 4. pravo na ispravak: Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Korisnika. Dodatno, Korisnik ima obvezu redovitog ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu sa GS1 Croatia.
 5. pravo na informiranost: Korisnik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici.
 6. pravo na prenošenje podataka: Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio GS1 Croatia u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane GS1 Croatia, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem. Korisnik ima pravo na izravni prijenos od GS1 Croatia drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
 7. pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Korisnik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. GS1 Croatia više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako GS1 Croatia dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Korisnika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, Korisnik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
 8. pravo na ograničenje obrade: Ispitanik ima od GS1 Croatia pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je Ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.
 9. prava vezana uz automatsko donošenje odluka: Korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i GS1 Croatia, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe GS1 Croatia ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.
 10. pravo na povlačenje privole: Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava. GS1 Croatia Korisniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, najkasnije u roku od 3 mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva) - svi zahtjevi će biti obrađeni i odgovoreni Korisnicima unutar 1 mjeseca, te će se rok produljiti najviše za dodatna 2 mjeseca, kada je to nužno. Ako GS1 Croatia ne postupi po zahtjevu Korisnika, bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestit će Korisnika o razlozima nepostupanja. Razlozi za nepostupanje podrazumijevaju postojanje zakonitosti obrade koja GS1 Croatia onemogućava u postupanju.

GS1 Croatia poduzima značajne procesne i tehnološke mjere kako bi zaštitila osobne podatke Korisnika. Dodatno, svi zaposlenici GS1 Croatia imaju dužnost obavijestiti odgovorne osobe u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju povrede osobnih podataka GS1 Croatia je incident dužna prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo.

Također, u slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, GS1 Croatia će bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti Korisnika o povredi njegovih osobnih podataka.

Iznimno, GS1 Croatia neće obavijestiti Korisnika u slučaju povrede osobnih podataka ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • GS1 Croatia je poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka. Posebno se to odnosi na one mjere zaštite koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, kao što je enkripcija;
 • GS1 Croatia je poduzela naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode Korisnika;
 • time bi se zahtijevao nerazmjeran napor. U takvom slučaju mora postojati javno obavještavanje ili slična mjera kojom se Korisnici izvješćuju na jednako djelotvoran način.

Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka ili ako smatra da GS1 Croatia krši njegova prava definirana Uredbom.

Svoja prava Korisnik može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu osobnipodaci@gs1hr.org ili poštansku adresu GS1 Croatia, Preradovićeva 35, 10000 Zagreb, ili na drugi način koji GS1 Croatia omogući Korisniku, ovisno o vrsti zahtjeva.

GS1 Croatia zadržava pravo identificirati Korisnika prilikom primanja njegovog zahtjeva u vezi ostvarivanja njegovih prava, kako bi se spriječila zlouporaba u pogledu ostvarivanja tih prava. Korisnik ima obvezu čuvati u tajnosti i s dužnom pozornosti sve identifikacijske oznake koje mu GS1 Croatia dodijeli (npr. poziv na broj računa, korisničko ime, lozinku itd.) jer se sve radnje koje se poduzmu s identifikacijskim oznakama Korisnika smatraju radnjama samog Korisnika. Također, Korisnik je obvezan promijeniti lozinku ili druge pristupne podatke odmah kada posumnja u neovlaštenu upotrebu tih podataka te obavijestiti GS1 Croatia u slučaju sumnje na zlouporabu identifikacijskih oznaka.

Ako Korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka ili ima bilo kakva pitanja o ovoj Politici i/ili zaštiti osobnih podataka pri GS1 Croatia, može se obratiti na e-adresu osobnipodaci@gs1hr.org ili poštansku adresu GS1 Croatia, Preradovićeva 35, 10000 Zagreb.

Također, Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Politika stupa na snagu i na nove se Korisnike počinje primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i u uredu GS1 Croatia. O mogućim izmjenama i dopunama Politike Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama GS1 Croatia.

U odnosu na Korisnike koji su u trenutku prve objave ove Politike postojeći Korisnici GS1 Croatia, Politika se počinje primjenjivati od dana objave Politike.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 21.05.2018. godine.

Zagreb, 10.05.2018.