Članstvo u GS1 Croatia

Članstvo u GS1 Croatia je dobrovoljno i tvrtke same procjenjuju trebaju li se učlaniti, kad se u njihovu poslovanju pojavi potreba za primjenom globalnog GS1 sustava standarda. Članstvo se automatski nastavlja u sljedećim godinama i traje do otkaza članstva. Otkaz se dostavlja pisanim putem, uz obavezno obrazloženje o razlozima istupanja iz GS1 Croatia, adresiran na direktora GS1 Croatia, a stupa na snagu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Prilikom učlanjenja plaćate godišnju članarinu i naknade za upis u registar i upotrebu GS1 identifikatora, ovisno o zatraženom kapacitetu.

Svake sljedeće godine članica podmiruje godišnju članarinu i naknadu za upotrebu. Naravno da je iznos naknada u drugoj godini članstva, kao i u sljedećim godinama, manji nego u prvoj godini jer je obavljen upis u registar i izdana rješenja o dodjeli GS1 identifikatora. Sve naknade obračunavaju se kalendarski (do 31. prosinca).

Opis obvezne procedure za istupanje iz članstva naveden je u Statutu GS1 Croatia. Pisani zahtjev za istupanje iz članstva (potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje/direktora/vlasnika obrta), u kojem obavezno treba obrazložiti razloge prekida članstva (zatvaranje tvrtke/obrta, stečaj, prekid proizvodnje radi... i sl.), dostavlja se preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja tekuće godine s pravnim učincima u sljedećoj kalendarskoj godini. Članstvo koje nije odjavljeno, automatski se nastavlja u sljedećoj godini i nije ga potrebno posebno pisanim putem produžiti.

Prekidom članstva prestaju sva članska prava i obveze (uz pretpostavku da su uredno podmirene sve članske obaveze) regulirane Statutom GS1 Croatia, što rezultira gubitkom prava upotrebe GS1 identifikatora, uz obvezu povlačenja kodirane robe s tržišta 1. siječnja sljedeće kalendarske godine nakon godine u kojoj je članstvo otkazano.

Stupanjem u članstvo GS1 Croatia, osim što stječu pravo korištenja GS1 identifikatora, članice se obvezuju poštovati članske obaveze propisane Statutom GS1 Croatia. Ako članica ne poštuje svoje obaveze, gubi pravo korištenja GS1 identifikatora, nakon čega je svako daljnje korištenje GS1 identifikatora neovlašteno te je tvrtka podložna sankcioniranju pred nadležnim institucijama Republike Hrvatske, u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije, Statutom GS1 Croatia i odlukama Generalne skupštine udruženja GS1 Croatia.

O svakoj neovlaštenoj upotrebi GS1 identifikatora, u cilju zaštite globalnog GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj i svijetu, GS1 Croatia obavezno izvješćuje sve velike trgovačke lance u Hrvatskoj i upozorava da proizvode neovlašteno označene GS1 identifikatorima povuku s polica. GS1 Croatia izvješćuje i nadležne inspekcijske službe pri Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za norme, nadležni trgovački sud, kao i međunarodnu GS1 organizaciju.

Također, u slučaju neovlaštene upotrebe GS1 identifikatora, GS1 Croatia pokreće kazneni postupak protiv odgovorne osobe u gospodarskom subjektu koji u promet stavlja proizvode s nevrijedećim GS1 identifikatorima, kao i parnični postupak radi zaštite žiga te posebice, zabrane distribucije proizvoda koji neovlašteno nose GS1 identifikator.

Postupci izvan točno utvrđenih pravila GS1 Croatia i međunarodne GS1 organizacije mogu rezultirati problemima na hrvatskom, kao i na globalnom tržištu, tj. problematičnom identifikacijom gospodarskih subjekata i proizvoda. To bi predstavljalo povredu dobrih poslovnih običaja, što je definirano u odredbi čl. 64. Zakona o trgovini kao postupak nepoštenog trgovanja koje navedeni članak Zakona definira, između ostalog, kao:

"…prodaja robe s oznakama ili podacima ili izgledom koji stvaraju ili bi mogli stvoriti zabunu glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakvoće ili drugih osobina robe…".

Obavezno se mora voditi računa o tome da se na tržište plasiraju proizvodi označeni ispravnim GS1 identifikatorima, s ambalažom na kojoj su otisnuti točni podaci o proizvođaču i GS1 identifikatoru koji mu je dodijeljen.

Za štetu koja može nastati zbog neovlaštene upotrebe GS1 identifikatora materijalnu odgovornost snose gospodarski subjekti koji proizvode označene neispravnim GS1 identifikatorima neovlašteno plasiraju na tržište.

Regulirani članski status u GS1 Croatia pretpostavka je za stjecanje mogućnosti korištenja globalnog GS1 sustava standarda. Članarina i naknade vežu se uz članski status i nije ih moguće razdvajati, dakle, ne možete koristiti GS1 identifikatore, ako niste uredna članica GS1 Croatia ili neke druge GS1 nacionalne organizacije. Podmirenje naknada omogućuje korištenje GS1 identifikatora, a članarina uključuje besplatno sudjelovanje na seminarima (jednom godišnje), stručne brošure, stručnu i tehničku podršku, obradu i održavanje baze podataka o proizvodima, zaprimanje, obradu i brigu o prefiksima tvrtki u članstvu, komunikaciju o bilo kojoj problematici - od administrativne, financijske do stručne.

Stjecanje prava na korištenje GS1 identifikatora tek je početna pogodnost članstva u Udruženju. Članicama je omogućena edukacija (besplatno sudjelovanje) na jednom cjelodnevnom godišnjem seminaru, help-desk je svakodnevno dostupan za sve vrste pitanja, stručne informacije i konzultacije, sve članice GS1 Croatia redovito se obavještavaju o svim događanjima, imaju pristup nizu stručnih brošura, organizirani su stručna i tehnička podrška osoblja, obrada, unos i održavanje baze podataka o proizvodima i lokacijama članica, administrativna obrada pristupnih dokumenata, računovodstvena evidencija i obrada dokumenata te podataka o članicama, nadzor i briga o dodijeljenim GS1 identifikatorima (besplatni servis PKPG), stručna podrška u osobnim kontaktima ili konzultacije telefonom o bilo kojem pitanju (administracija, rješenja, globalni lokacijski brojevi, financijski status, edukacija, podaci o proizvodima, Centar za podršku...).

Osnovne usluge koje moraju pružati sve nacionalne GS1 organizacije:

  • dodjela globalno jedinstvenih GS1 identifikatora;
  • pružanje podrške članicama;
  • pružanje stručnih edukacija o implementaciji i upotrebi GS1 standarda;
  • pristup GS1 Globalnim specifikacijama i ostalim tehničkim dokumentima;
  • aktivna podrška globalnim inicijativama u skladu s obvezama preuzetim u sklopu GS1 Operativnog plana;
  • razumijevanje i zastupanje potreba lokalnih članica u razvoju globalnih standarda, rješenja i usluga;
  • razvoj lokalnih usluga koje odgovaraju na potrebe lokalnih sudionika u vezi s implementacijom GS1 sustava;
  • poštivanje lokalnih zakona;
  • poštivanje Statuta i Kodeksa ponašanja GS1;
  • registracija relevantnih podataka u GS1 bazama podataka.

Stupanjem u članstvo GS1 Croatia, hrvatski gospodarski subjekti stječu pravo na upotrebu GS1 identifkatora, ali ne i na njihovo vlasništvo. Isključivi vlasnik GS1 identifikatora je međunarodna GS1 organizacija koja je putem ugovora o licenciji ovlastila hrvatsku nacionalnu GS1 organizaciju - GS1 Croatia da u njezino ime dodjeljuje pravo upotrebe GS1 identifikatora hrvatskim gospodarskim subjektima. Tvrtke koje su na temelju vlastitih potreba procijenile korist koju globalni GS1 sustav standarda i rješenja može donijeti njihovu poslovanju postaju članice Udruženja, a njihov članski status se automatski nastavlja u sljedećim godinama. Svake godine članstva u Udruženju članice su dužne podmiriti godišnju članarinu i naknade za upotrebu GS1 identifikatora koje koriste. Članice mogu otkazati članstvo ako im GS1 standardi i rješenja iz nekog poslovnog razloga ubuduće neće trebati. Otkaz članstva se dostavlja isključivo pisanim putem (preporučenom poštom na ruke direktora) i ima pravne učinke u sljedećoj kalendarskoj godini, u skladu sa Statutom GS1 Croatia.

Prijenos prava na upotrebu GS1 identifikatora s jednoga gospodarskog subjekta na drugi strogo je zabranjen, budući da je, u skladu s preporukama međunarodne GS1 organizacije, upotreba GS1 identifikatora u RH vezana uz OIB i organizacijski oblik gospodarskog subjekta, pa bi stoga u slučaju prijenosa prava upotrebe GS1 identifikatora moglo doći do narušavanja globalnog GS1 sustava standarda. Specifikacije međunarodne organizacije predviđaju prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora samo u iznimnim slučajevima, kao što su, primjerice, pripajanje jednoga gospodarskog subjekta drugome, prodaja brenda i sl., ali isključivo uz odobrenje i strogi nadzor nadležne nacionalne GS1 organizacije. Lako je zamisliti do kojih bi sve financijskih, administrativnih, pravnih i drugih negativnih posljedica mogla dovesti pogrešna identifikacija nekog gospodarskog subjekta GS1 identifikatorom čije je pravo upotrebe nacionalna GS1 organizacija dodijelila drugoj tvrtki. Za dodatne informacije kontaktirajte GS1 Croatia.

Statut GS1 Croatia ne predviđa "zamrzavanje članstva" ili stavljanje članskog statusa u mirovanje. Ako u poslovanju tvrtke više ne trebate GS1 identifikatore, do 31. prosinca na adresu GS1 Croatia preporučenom poštom trebate poslati pisani otkaz članstva, koji će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Prestankom članstva ukida se i pravo upotrebe GS1 identifikatora koji je dodijeljen vašoj tvrtki. Kad vam u poslovanju ponovno zatreba upotreba GS1 identifikatora, pisanim ćete putem zatražiti upute o ponovnom učlanjenju te će se nakon obavljene članske procedure vašoj tvrtki dodijeliti GS1 identifikator novog prefiksa.

Kodovi

Označavanje proizvoda kodovima (GTIN-om) još uvijek nije zakonska obveza u RH, ali postoje razni drugi pravilnici (npr. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu) koji obvezuju na označavanje robe globalnim standardima, tj. GTIN-ovima. Nadalje, situacija na tržištu traži upotrebu GS1 globalnog standarda za identifikaciju proizvoda/trgovačkih jedinica budući da trgovački lanci koriste EDI (Electronic Data Interchange - elektroničke razmjene podataka) u svojem poslovanju, što je neizvedivo bez identifikacijskih ključeva za poslovne subjekte (GLN-a) i globalne identifikacije svake pojedine trgovačke jedinice (GTIN-a).

Na internetu možete naići na ponude za kupnju barkodova od strane subjekata koje međunarodna GS1 organizacija nije ovlastila. Upozoravamo da budete vrlo pažljivi i provjerite izvore informacija budući da njihovom kupnjom preuzimate značajan rizik da će vaš poslovni partner odbiti proizvod označen takvim barkodom. Također, predlažemo opreznije čitanje Uvjeta poslovanja tih ponuđača prije razmatranja suradnje s istim, budući da sve rizike, i financijske i funkcionalne, snosi tvrtka koja ih je kupila.

Kako biste provjerili kojem gospodarskom subjektu je dodijeljen određeni barkod, koristite Verified by GS1.

O navedenom su obaviještene sve trgovačke kuće, kao i nadležne institucije u RH te krovna međunarodna organizacija i njezine nacionalne inačice.

Za dodjelu kodova proizvodima i vođenje evidencije kodiranih proizvoda članice trebaju koristiti besplatnu PKPG web aplikaciju.

Nakon prijave kodiranih proizvoda GS1 Croatia te autorizacije koju obavlja stručna osoba u GS1 Croatia zadužena za provjeru ispravnosti kodiranih proizvoda, članice generirane kodove za proizvode prosljeđuju grafičkoj kući po vlastitom izboru, koja će im tiskati naljepnice ili kodove otisnuti na predviđenome mjestu na ambalaži.

Stupanjem u članstvo, tvrtke ne kupuju kodove i ne stječu vlasničko pravo nad dodijeljenim kodovima, nego pravo na korištenje kodova. Isključivi vlasnik GS1 identifikatora je međunarodna GS1 organizacija koja je putem ugovora o licenciji ovlastila hrvatsku nacionalnu GS1 organizaciju - GS1 Croatia da u njezino ime dodjeljuje pravo upotrebe GS1 identifikatora hrvatskim gospodarskim subjektima.

Sve o načinu dobivanja prava upotrebe kodova pročitajte ovdje. Imate li i dalje nedoumice, uputite nam pitanje na info@gs1hr.org i poslat ćemo vam osnovne informacije o crtičnom kodu i kodiranju, članstvu u GS1 Croatia i dobivanju crtičnog koda.

To je kod koji ima iste standarde kao EAN-13, ali umjesto 13 ima 8 znamenki i njegov je kapacitet u EAN sustavu ograničen. Za njegovu dodjelu potrebno je uputiti poseban zahtjev Tehničkoj komisiji GS1 s idejnim rješenjem ambalaže budućeg proizvoda jer se EAN-8 dodjeljuje proizvodima koji su tako mali, da na njih ne stane EAN-13. Više o EAN-8 kodu pročitajte ovdje.

Naknada za upotrebu GTIN/EAN-13 koda do 100 vrsta proizvoda obračunata je zato što njegovu upotrebu niste odjavili. Naime, članice GS1 Croatia su, u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije i Statutom GS1 Croatia, svaku statusnu promjenu dužne dostaviti Uredu GS1 Croatia pisanim putem do 31. prosinca s pravnim učincima u sljedećoj godini. Dakle, ako u poslovanju više ne koristite GTIN/EAN-13 kôd kapaciteta do 100 vrsta proizvoda, o tome ste dužni GS1 Croatia obavijestiti pisanim putem do 31. prosinca, kako vam iduće godine ne bi bila obračunata naknada za upotrebu koda koji više ne koristite. GS1 Croatia ne može znati da tvrtka više ne koristi neki od kapaciteta kodova koji su joj dodijeljeni nakon zaprimanja pisanog zahtjeva, ako se administraciji Ureda takva informacija ne dostavi pisanim putem, kako je i propisano Statutom GS1 Croatia.