...

Članstvo u GS1 Croatia

Članstvo u GS1 Croatia je dobrovoljno i tvrtke same procjenjuju trebaju li se učlaniti, kad se u njihovu poslovanju pojavi potreba za primjenom globalnog GS1 sustava standarda. Članstvo se automatski nastavlja u sljedećim godinama i traje do otkaza članstva. Otkaz se dostavlja pisanim putem, uz obavezno obrazloženje o razlozima istupanja iz GS1 Croatia, adresiran na direktora GS1 Croatia, a stupa na snagu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Prilikom učlanjenja plaćate godišnju članarinu i naknade vezane uz upis u registar, izdavanje rješenja i upotrebu zatraženog kapaciteta EAN kodova.

Svake sljedeće godine članica podmiruje godišnju članarinu i naknade vezane uz upotrebu EAN kodova određenog kapaciteta. Naravno da je iznos naknada u drugoj godini članstva, kao i u sljedećim godinama, manji nego u prvoj godini jer je obavljen upis u registar i izdana rješenja o dodjeli EAN koda (EAN-13, EAN-8, CRO-SCAN i GLN broja). Sve naknade obračunavaju se kalendarski, osim dodatnih usluga koje se obračunavaju prema drugim usvojenim kriterijima (GlobeCat®, verifikacija logističkih naljepnica, konzultacije na zahtjev, Traceability paket - paket usluga za GS1 sustav sljedivosti i dr.).

Opis obvezne procedure za istupanje iz članstva naveden je u Statutu GS1 Croatia. Pisani zahtjev za istupanje iz članstva (pečatiran i s osobnim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje/direktora/vlasnika obrta), u kojem obavezno treba obrazložiti razloge prekida članstva (zatvaranje tvrtke/obrta, stečaj, prekid proizvodnje radi... i sl.), dostavlja se preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja tekuće godine s pravnim učincima u sljedećoj kalendarskoj godini. Članstvo koje nije odjavljeno, automatski se nastavlja u sljedećoj godini i nije ga potrebno posebno pisanim putem produžiti.

Prekidom članstva prestaju sva članska prava i obveze (uz pretpostavku da su uredno podmirene sve članske obaveze) regulirane Statutom GS1 Croatia, što rezultira gubitkom prava upotrebe GS1 identifikatora, uz obvezu povlačenja kodirane robe s tržišta 1. siječnja sljedeće kalendarske godine nakon godine u kojoj je članstvo otkazano.

Pri učlanjenju u GS1 Croatia podmiruju se članarina i naknade, tj. upis u registar i upotreba GS1 identifikatora kao što su EAN-13, EAN-8, CRO-SCAN, GLN itd.

Članarinu i naknade za upotrebu GS1 identifikatora članice podmiruju svake godine, na temelju računa koji GS1 Croatia šalje jednom godišnje (početkom veljače).
Dok koriste globalni GS1 sustav standarda, odnosno dok su u članstvu, članice podmiruju članarinu i naknade za upotrebu GS1 identifikatora. Uredan članski status pretpostavka je za korištenje globalnog GS1 sustava standarda - svih standarda za identifikaciju, standarda za elektroničku razmjenu podataka i GS1 rješenja za sljedivost, povratnu ambalažu, zdravstvenu skrb itd.

PDV ne treba posebno obračunavati. Na temelju članka 39., stavak 1., točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na godišnju članarinu PDV se ne obračunava.

Stupanjem u članstvo GS1 Croatia, osim što stječu pravo korištenja GS1 identifikatora, članice se obvezuju poštovati članske obaveze propisane Statutom GS1 Croatia. Ako članica ne poštuje svoje obaveze, gubi pravo korištenja GS1 identifikatora, nakon čega je svako daljnje korištenje GS1 identifikatora neovlašteno te je tvrtka podložna sankcioniranju pred nadležnim institucijama Republike Hrvatske, u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije, Statutom GS1 Croatia i odlukama Generalne skupštine udruženja GS1 Croatia.

O svakoj neovlaštenoj upotrebi GS1 identifikatora, u cilju zaštite globalnog GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj i svijetu, GS1 Croatia obavezno izvješćuje sve velike trgovačke lance u Hrvatskoj i upozorava da proizvode neovlašteno označene GS1 identifikatorima povuku s polica. GS1 Croatia izvješćuje i nadležne inspekcijske službe pri Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za norme, nadležni trgovački sud, kao i međunarodnu GS1 organizaciju.

Također, u slučaju neovlaštene upotrebe GS1 identifikatora, GS1 Croatia pokreće kazneni postupak protiv odgovorne osobe u gospodarskom subjektu koji u promet stavlja proizvode s nevrijedećim GS1 identifikatorima, kao i parnični postupak radi zaštite žiga te posebice, zabrane distribucije proizvoda koji neovlašteno nose GS1 identifikator.

Postupci izvan točno utvrđenih pravila GS1 Croatia i međunarodne GS1 organizacije mogu rezultirati problemima na hrvatskom, kao i na globalnom tržištu, tj. problematičnom identifikacijom gospodarskih subjekata i proizvoda. To bi predstavljalo povredu dobrih poslovnih običaja, što je definirano u odredbi čl. 64. Zakona o trgovini kao postupak nepoštenog trgovanja koje navedeni članak Zakona definira, između ostalog, kao:

"…prodaja robe s oznakama ili podacima ili izgledom koji stvaraju ili bi mogli stvoriti zabunu glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakvoće ili drugih osobina robe…".

Obavezno se mora voditi računa o tome da se na tržište plasiraju proizvodi označeni ispravnim GS1 identifikatorima, s ambalažom na kojoj su otisnuti točni podaci o proizvođaču i GS1 identifikatoru koji mu je dodijeljen.

Za štetu koja može nastati zbog neovlaštene upotrebe GS1 identifikatora materijalnu odgovornost snose gospodarski subjekti koji proizvode označene neispravnim GS1 identifikatorima neovlašteno plasiraju na tržište.

Računi za članarinu i upotrebu GS1 identifikatora izdaju se jednom godišnje i podmiruju se jednokratno do datuma dospijeća navedenog na računu. U pravilu, ne postoji mogućnost obročnog plaćanja računa. GS1 Croatia je, kao i ostali gospodarski subjekti obveznici PDV-a u RH, dužna u roku podmiriti PDV. Često članice ne podmire naknade, ali odbiju PDV na temelju računa koji je ispostavila GS1 Croatia. Financijska nedisciplina članica mogla bi dovesti u pitanje likvidnost i uredno obavljanje djelatnosti GS1 Croatia, što se nastoji izbjeći dodatnim naporima upravnih tijela Udruženja, kao i zaposlenika GS1 Croatia.

Kad se radi o obračunu kamata, sve uplate nakon datuma dospijeća iskazanog na računu podliježu obračunu zakonskih zateznih kamata.

Regulirani članski status u GS1 Croatia pretpostavka je za stjecanje mogućnosti korištenja globalnog GS1 sustava standarda. Članarina i naknade vežu se uz članski status i nije ih moguće razdvajati, dakle, ne možete koristiti GS1 identifikatore, ako niste uredna članica GS1 Croatia ili neke druge GS1 nacionalne organizacije. Podmirenje naknada omogućuje korištenje GS1 identifikatora, a članarina uključuje besplatno sudjelovanje na seminarima (jednom godišnje), redovito obavještavanje o događanjima putem "NOVOSTI GS1 Croatia", stručne brošure, stručnu i tehničku podršku, obradu i održavanje baze podataka o proizvodima, zaprimanje, obradu i brigu o prefiksima tvrtki u članstvu, komunikaciju o bilo kojoj problematici - od administrativne, financijske do stručne.

Obaveza svih GS1 nacionalnih organizacija, uz ostale obavezne servise, jest edukacija i redovito obavještavanje aktivnih članica o događanjima u GS1 zajednici, osobito u nacionalnoj koja svojim članicama nastoji olakšati implementaciju globalnog GS1 sustava standarda i motivirati ih da ga prihvate kao alat za unapređenje poslovanja. Posebno su vrijedne ciljane stručne informacije i edukacija članica - to je svrha rada Udruženja.

Preporuke međunarodne GS1 organizacije vrlo su jasne i upravo radi lokalnih specifičnosti (jezik, tržišni uvjeti, zakonska regulativa i sl.) međunarodna GS1 organizacija odlučila se za opciju uspostavljanja nacionalnih udruga koje će uspješno odgovoriti zadacima komunikacije, edukacije, stručne podrške i ostalih servisa prema članicama na nacionalnom jeziku. Tvrtka se može učlaniti u bilo koju nacionalnu GS1 organizaciju prema vlastitom odabiru, naravno ako ispunjava sve preduvjete članstva te nacionalne GS1 organizacije. Podršku u primjeni globalnog GS1 sustava standarda tvrtkama pruža nacionalna GS1 organizacija, čije su uredne članice.

Stjecanje prava na korištenje GS1 identifikatora tek je početna pogodnost članstva u Udruženju. Članicama je omogućena edukacija (besplatno sudjelovanje) na jednom cjelodnevnom godišnjem seminaru, help-desk je svakodnevno dostupan za sve vrste pitanja, stručne informacije i konzultacije, sve članice GS1 Croatia redovito se obavještavaju o svim događanjima putem "NOVOSTI GS1 Croatia" i stručnih brošura, organizirani su stručna i tehnička podrška osoblja, obrada, unos i održavanje baze podataka o proizvodima i lokacijama članica, administrativna obrada pristupnih dokumenata, računovodstvena evidencija i obrada dokumenata te podataka o članicama, nadzor i briga o dodijeljenim GS1 identifikatorima (besplatni servis PKPG), stručna podrška u osobnim kontaktima ili konzultacije telefonom o bilo kojem pitanju (administracija, rješenja, globalni lokacijski brojevi, financijski status, edukacija, podaci o proizvodima, Centar za podršku...). Na temelju članstva u GS1Croatia, tvrtke mogu koristiti i druga GS1 rješenja i standarde - CRO-SCAN, GlobeCat®, Traceability Paket - paket usluga za GS1 sustav sljedivosti, sudjelovati u radionicama te stručnim radnim skupinama GS1 Croatia, kao i ciljanim projektima međunarodne GS1 organizacije (Traceability, Waste Management, NATO, Healthcare, Lobby EU).

Osnovne usluge koje moraju pružati sve GS1 organizacije-članice:

 • dodjela globalno jedinstvenih GS1 identifikatora;
 • pružanje podrške članicama;
 • pružanje stručnih edukacija o implementaciji i upotrebi GS1 standarda;
 • pristup GS1 Globalnim specifikacijama i ostalim tehničkim dokumentima;
 • aktivna podrška globalnim inicijativama u skladu s obvezama preuzetim u sklopu GS1 Operativnog plana;
 • širenje implementacije GS1 standarda u skladu s GS1 marketinškom i komunikacijskom strategijom;
 • razumijevanje i zastupanje potreba lokalnih članica u razvoju globalnih standarda, rješenja i usluga;
 • razvoj lokalnih usluga koje odgovaraju na potrebe lokalnih sudionika u vezi s implementacijom GS1 sustava;
 • poštivanje lokalnih zakona;
 • poštivanje Statuta i Kodeksa ponašanja GS1;
 • registracija relevantnih podataka u GEPIR.

Iako se precizno vode i uredno ažuriraju sve baze podataka, takvim zahtjevima članica i drugih zainteresiranih gospodarskih subjekata GS1 Croatia ne može udovoljiti i to iz nekoliko razloga:

1. Članice dostavljaju podatke (bilo koje vrste, vezane uz njihovu tvrtku) isključivo za potrebe GS1 Croatia na zamolbu Udruženja ili samoinicijativno. Članice imaju povjerenje u odgovorno ponašanje GS1 Croatia i s pravom očekuju da se podaci bez pisane suglasnosti njihova vlasnika ni u kojem slučaju neće razmjenjivati ni s kim drugim.

2. Kada i ako bi neki podatak o članici GS1 Croatia trebalo razmijeniti s trećom stranom/osobom, GS1 Croatia je dužna zatražiti pisanu suglasnost članice da to smije napraviti.

3. Ako bi se i krenulo u tom smjeru, s obzirom na ukupan broj članica, bio bi to popriličan posao koji nije dio poslovanja GS1 Croatia, nego specijaliziranih agencija za ispitivanje tržišta.

Na ovo ili slično pitanje najjednostavniji je odgovor usporedba JMBG-a kao načina identificiranja osobe i EAN koda kao ključa za identifikaciju proizvoda. Primjer: “Ja ne mogu i ne smijem koristiti tuđi OIB ili JMBG radi svoje osobne identifikacije, a isto tako neki drugi poslovni subjekt ne smije koristiti nama dodijeljen EAN identifikacijski kôd za označavanje i identifikaciju proizvoda iz našeg proizvodnog asortimana”.

U tom je slučaju riječ o neovlaštenoj upotrebi kodova. Svaki takav pokušaj poprilično je skup i povlači niz aktivnosti ne samo GS1 organizacije, nego i nadležnih inspekcijskih službi, trgovačkih lanaca, udruga potrošača...

Mi smo neprofitno udruženje članica i nemamo komercijalne reklame. Nekoliko novinskih članaka te jedan televizijski nastup svratili su pozornost na nas i problematiku crtičnog kodiranja u Hrvatskoj. Više o GS1 Croatia možete pročitati ovdje.

Stupanjem u članstvo GS1 Croatia, hrvatski gospodarski subjekti stječu pravo na upotrebu GS1 identifkatora, ali ne i na njihovo vlasništvo. Isključivi vlasnik GS1 identifikatora je međunarodna GS1 organizacija koja je putem ugovora o licenciji ovlastila hrvatsku nacionalnu GS1 organizaciju - GS1 Croatia da u njezino ime dodjeljuje pravo upotrebe GS1 identifikatora hrvatskim gospodarskim subjektima. Tvrtke koje su na temelju vlastitih potreba procijenile korist koju globalni GS1 sustav standarda i rješenja može donijeti njihovu poslovanju postaju članice Udruženja, a njihov članski status se automatski nastavlja u sljedećim godinama. Svake godine članstva u Udruženju članice su dužne podmiriti godišnju članarinu i naknade za upotrebu GS1 identifikatora koje koriste. Članice mogu otkazati članstvo ako im GS1 standardi i rješenja iz nekog poslovnog razloga ubuduće neće trebati. Otkaz članstva se dostavlja isključivo pisanim putem (preporučenom poštom na ruke direktora) i ima pravne učinke u sljedećoj kalendarskoj godini, u skladu sa Statutom GS1 Croatia.

U skladu s hrvatskim Zakonom o udrugama, sve članice GS1 Croatia plaćaju jednaku godišnju članarinu, a naknade za upotrebu GS1 identifikatora obračunavaju se svakoj članici posebno, ovisno o vrsti (EAN-13, EAN-8, CRO-SCAN...) i kapacitetu (1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 vrsta proizvoda) GS1 identifkatora  koje koriste ili za dodatne usluge koje su zatražile (GlobeCat®, konzultacije na zahtjev i dr.).

Obračun članskih naknada na temelju kalendarske godine pokazao se financijski, administrativno i organizacijski najpovoljnijim i za članice i za Udruženje. Naime, primjenom modela obračuna članskih naknada prema datumu učlanjenja, fakturiranja bi se radila svakodnevno, a ne jednom godišnje, što bi dovelo do povećanja administrativnih troškova, kao i organizacijskih izmjena u radu Udruženja (dodatni zaposlenici u računovodstvu, ekspeditu i administraciji, kao i dodatna IT obrada podataka) te na kraju i povećanja članskih naknada.

Kako bi se novim članicama koje se u Udruženje učlanjuju u zadnjem tromjesečju godine smanjili troškovi, Generalna skupština GS1 Croatia (održana 28. studenoga 2003.) donijela je odluku da tvrtke koje se učlanjuju u GS1 Croatia od prvog listopada do kraja godine plaćaju smanjeni iznos naknada za upis u registar i upotrebu GS1 identifikatora u toj godini. Svake godine od 1. listopada do 31. prosinca vrijedi cjenik za nove članice u skladu s navedenom odlukom Generalne skupštine.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, no stupanjem u članstvo GS1 Croatia, osim što ste stekli pravo na upotrebu GS1 identifikatora, obvezali ste se poštovati i članske obveze propisane Statutom GS1 Croatia. Članak 4.2.2. Statuta GS1 Croatia o otkazu članstva daje sljedeću uputu: "Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se direktoru GS1 Croatia, isključivo u pisanom obliku, preporučenom poštom, a stupa na snagu nakon isteka kalendarske godine u kojoj je podnesen. Članica koja je podnijela zahtjev za istupanje iz članstva obvezna je podmiriti članarinu i sve financijske obveze prema GS1 Croatia i za godinu u kojoj je zahtjev podnesen.". Budući da članstvo niste odjavili na način propisan Statutom GS1 Croatia, vašu tvrtku i dalje vodimo u registru članova Udruženja i prijavljujemo u međunarodni registar pri globalnoj GS1 organizaciji te u skladu s tim primate račune za članske naknade.

Prijenos prava na upotrebu GS1 identifikatora s jednoga gospodarskog subjekta na drugi strogo je zabranjen, budući da je, u skladu s preporukama međunarodne GS1 organizacije, upotreba GS1 identifikatora u RH vezana uz OIB i organizacijski oblik gospodarskog subjekta, pa bi stoga u slučaju prijenosa prava upotrebe GS1 identifikatora moglo doći do narušavanja globalnog GS1 sustava standarda. Specifikacije međunarodne organizacije predviđaju prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora samo u iznimnim slučajevima, kao što su, primjerice, pripajanje jednoga gospodarskog subjekta drugome, prodaja brenda i sl., ali isključivo uz odobrenje i strogi nadzor nadležne nacionalne GS1 organizacije. Lako je zamisliti do kojih bi sve financijskih, administrativnih, pravnih i drugih negativnih posljedica mogla dovesti pogrešna identifikacija nekog gospodarskog subjekta GS1 identifikatorom čije je pravo upotrebe nacionalna GS1 organizacija dodijelila drugoj tvrtki. Za dodatne informacije kontaktirajte GS1 Croatia.

Statut GS1 Croatia ne predviđa "zamrzavanje članstva" ili stavljanje članskog statusa u mirovanje. Ako u poslovanju tvrtke više ne trebate GS1 identifikatore, do 31. prosinca na adresu GS1 Croatia preporučenom poštom trebate poslati pisani otkaz članstva, koji će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Prestankom članstva ukida se i pravo upotrebe GS1 identifikatora koji je dodijeljen vašoj tvrtki. Kad vam u poslovanju ponovno zatreba upotreba GS1 identifikatora, pisanim ćete putem zatražiti upute o ponovnom učlanjenju te će se nakon obavljene članske procedure vašoj tvrtki dodijeliti GS1 identifikator novog prefiksa.

Pisanim putem izvijestite GS1udruženje o promjeni, pa ćete u najkraćem mogućem roku dobiti pisane upute. Ovom vas prilikom upućujemo i na Statut GS1 Croatia, koji kao obavezu članica GS1 Croatia, između ostalog, posebno ističe da "na vrijeme i pisanim putem izvijeste GS1 Croatia o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na urednu poslovnu komunikaciju i članski status".

Članicama koje u roku 15 radnih dana od dana nastanka promjene pisanim putem Udruženju ne dostave obavijest o svakoj statusnoj i drugoj promjeni koja može utjecati na članski status, obračunat će se naknada u skladu s cjenikom GS1 Croatia.

Molimo da o tome vodite računa, kako biste izbjegli nepotrebne troškove i kako bi Udruženje imalo ispravne podatke o svojim članicama. Svoje podatke možete izmijeniti ovdje.

Posve je jasno da GS1 Croatia ne može znati da je kod tvrtke-članice došlo do promjene poslovnih podataka ako ih članica ne javi pisanim putem i zatraži promijenu. Od siječnja 2017. GS1 Croatia je svojim članicama omogućila da same brzo i efikasno ažuriraju svoje članske podatake putem službenih internetskih stranica GS1 Croatia na adresi:

http://www.gs1hr.org/korisnik

Možete unijeti izmjene svojih podataka (naziva, adrese sjedišta, adrese na koju se šalje pošta, web-adrese, osobe za kontakt, telefona, mobitela, faksa i sl.), koji se automatski prenose u bazu podataka Udruženja. Izmjene svojih podataka članice Udruženju mogu dostaviti i e-mailom (info@gs1hr.org), faksom (01/48-95-001) i poštom.

Niste pronašli odgovor?

 • Postavite pitanje ovdje