...

Uredba EU 1169/2011 - upute za korisnike GlobeCat®-a

GS1 Croatia Nutrition.jpgje za potrebe tvrtki članica omogućila kompletnu infrastrukturu za unos, validaciju i distribuciju atributa propisanih Uredbom EU 1169/2011 (FIR = Food Information Regulation). U B2B odnosu infrastruktura je realizirana kroz hrvatski elektronički katalog - GlobeCat® koji posjeduje GDSN certifikat i aktivni je dio globalne mreže 30-ak međusobno povezanih elektroničkih kataloga. U RH u ovom trenutku GlobeCat® koristi 65 tvrtki, a sadrži više od 15.000 kataloških jedinica. Ovisno o vrsti, proizvodi su opisani nizom atributa. Dvadesetak atributa pripada u kategoriju obaveznih (mandatory), a potrebni su za globalnu sinkronizaciju. Za potrebe tržišta u RH koristi se 80-ak atributa koji su dopunjeni sa još 30-ak za potrebe Uredbe EU 1169/2011.

Tvrtke koje su već unijele asortiman u GlobeCat® trebaju ga samo dopuniti traženim atributima na razini prodajnih trgovačkih jedinica (samo BASE_UNIT_OR_EACH).

Kako bi tvrtkama olakšali unos dodatnih atributa, osim programskog alata u GlobeCat®-u, pripremili smo i niz popratnih kanala i materijala za edukaciju:


Upute za korisnike

  • GS1_Symbol_Info_Sign_RGB_2015-04-16.jpgKorisnički priručnik i video upute za lakše korištenje GlobeCat® elektroničkog kataloga možete pronaći ovdje.

XLSX tablica za import u GlobeCat®