...

GS1-128

Paleta zelena.jpgGS1-128 kôd koristi se na logističkim naljepnicama za označavanje logističkih jedinica (paleta ili karton koji se pojedinačno isporučuju). 

Primjer SSCC-a zapisanog u GS1-128 simbologiji:


    SSCC 2.png

Kako kreirati SSCC

Struktura SSCC.png

Aplikacijski identifikator (AI) internacionalno su dogovoreni predbrojevi koji se koriste u okviru GS1-128 crtičnog koda za identificiranje značenja i formata podataka koji slijede nakon njega. Postoji niz AI-eva za dodatne podatke, kao što su težina, površina iliI volumen. Identifikator aplikacije (AI) za SSCC uvijek je ‘00’.

Dodatna znamenka može imati bilo koju vrijednost od 0 do 9 i koristi se da poveća kapacitet numeriranja. Njeno je korištenje prepušteno volji tvrtke koja kreira logističke naljepnice.

GS1 prefiks dodjeljuje nacionalna GS1 organizacija (u RH je to GS1 Croatia). Dužina GS1 prefiksa ovisi o odabranom kapacitetu kodova.

Referentni broj serije je serijski broj koji kreira tvrtka koja sastavlja logističku jedinicu, a koji u strukturi SSCC-a čini niz znamenki od N2 do N17. Najjednostavniji način da se dodijeli neki serijski broj je sekvencijalno, na primjer …00000, …00001, …00002.

Kontrolna znamenka izračunava se pomoću algoritma kojeg definira GS1.

Logistička naljepnica

Korištenje GS1 logističke naljepnice omogućava korisnicima jedinstvenu identifikaciju logističke jedinice tako da se ona može pratiti i slijediti diljem opskrbnog lanca. Jedini obvezan zahtjev jest da se svaka logistička jedinica mora identificirati jedinstvenim brojem logističke jedinice (SSCC – Serial Shipping Container Code), korištenjem aplikacijskih identifikatora (AI).

GS1 logistička naljepnica ima tri polja. Gornje polje naljepnice sadrži informacije u slobodnom formatu koje tvrtka može koristiti u bilo koju svrhu. Srednje polje naljepnice sadrži ljudima čitljivu interpretaciju podataka prikazanih u GS1 crtičnom kodu, a donje polje sadrži simbol (simbole) crtičnog koda.

SSCC je jedini obvezni podatak na logističkoj naljepnici i njega će kreirati ona tvrtka koja kreira logističku jedinicu (npr. paletu). Najbolja je praksa da kreator logističke jedinice koristi vlastiti GS1 prefiks tvrtke. SSCC i atributni podaci prikazani su na naljepnici u ljudima čitljivom tekstu te u GS1-128 crtičnom kodu.Za one koji žele znati više

Kod GS1-128 (stari naziv EAN/UCC-128) specijalni je podskup koda-128, namijenjen isključivo za korištenje u GS1 sustavu za označavanje logističkih jedinica korištenjem aplikacijskih identifikatora na logističkim naljepnicama

Kod 128 prvi je put predstavljen 1981. godine. Radi se o alfanumeričkom kodu, varijabilne duljine.

Svaki znak koda 128 ima 11 modula koji mogu biti bijeli ili tamni, osim oznake za kraj, koja ima 13 modula. U tim znakovima su moduli grupirani u crtice. Svaki znak prikazan je s tri svijetle i tri tamne crtice. Jedino oznaka za kraj sastoji se od tri svijetle i četiri tamne crtice. Svijetla ili tamna crtica može imati 1 do 4 modula.


j5dae562f23a1b0d.gif

Slika 1: 11 modula u uzorku (1-2-3-2-2-1)

Primjer na slici 1 tvori:

 • znamenku 1, kodirano u skupu A
 • znamenku 1, kodirano u skupu B
 • znamenke 17, kodirano u skupu C

Kod 128 ima 106 znakova. Svaki znak ima jedno od tri značenja, ovisno o tome u kojem setu znakova je upotrijebljen. Postoje skupovi znakova pod nazivima A, B, C.

 • Skup znakova A uključuje sva standardna velika slova, numeričke znakove, specijalne znakove i kontrolne znakove.
 • Skup B uključuje isto što i skup A, ali umjesto kontrolnih znakova uključuje mala slova.
 • Skup C uključuje skup od 100 parova znamenki (od 00 do 99). Ovaj skup omogućuje kodiranje samo numeričkih znakova, ali s dvostruko većom gustoćom (dvije znamenke po znaku), za razliku od ostalih skupova znakova.

Tri različita znaka za početak (start character) određuju koji se skup znakova koristi. Skup znakova može se mijenjati unutar simbola, upotrebom koda A, B, ili C (code A, code B ili code C) ili znaka za promjenu koda (shift).

Svaki kod 128 sadrži i kontrolni znak koji se računa prema modulo 103 algoritmu.

c370375b0b79ebb9.gif

Slika 2: Slovo A kodirano u skupu A


x36d2be8c6a2241d.gif

Slika 3: Znamenke 33 kodirane u skupu C


Dvije znamenke kodirane u skupu C zauzimaju podjednako prostora kao i jedna u skupu A. Kontrolni znak simbola uvijek je dio GS1-128 crtičnog simbola i pojavljuje se neposredno prije znaka za kraj. Računa se prema modulo 103 algoritmu koji je opisan u nastavku.

Kontrolni znak simbola računa se po modulo 103 algoritmu iz svih znakova simbola, osim znaka za kraj (ali uključujući znak za početak), u sljedećim koracima:

 • Prvi korak: znakovi u simbolu ponderiraju se množenjem vrijednosti znaka funkcije 1 (FNC1) sa 1, množenjem vrijednosti prvog znaka podatka sa 2 i svakog od ostalih podataka te pomoćnog znaka s rastućim težinskim faktorima 3, 4, 5 itd. (Vrijednosti znakova navedene su u tablici i mogu se naći u EAN priručniku).
 • Drugi korak: zbroje se sve ponderirane vrijednosti.
 • Treći korak: rezultat drugog koraka dijeli se sa 103.
 • Četvrti korak: kontrolni znak ima vrijednost ostatka dijeljenja iz trećeg koraka.

 

Primjer sa slike 4:

 • Prvi korak - START C : vrijednost 105 x 1 = 105

        FNC1 : vrijednost 102 x 1 = 102
        37 : vrijednost 37 x 2 = 74
        16 : vrijednost 16 x 3 = 48

 • Drugi korak: ukupno = 329
 • Treći korak: 329 : 103 = 3 s ostatkom 20
 • Četvrti korak - vrijednost kontrolnog znaka je 20
   

mf3bd43f8875a6a3.gif

Slika 4: Znamenke 3716 kodirane u skupu C s FNC1 znakom zapravo su GS1-128 kod.


Interpretacija znamenki na slici 4 je: (37)16 tj. AI (identifikator aplikacije) 37 – LOGISTIČKA KOLIČINA (a količina je 16 komada).

Suradnjom organizacija EAN International (danas GS1), UCC i AIM, iz standardnog koda 128 razvijen je kod pod nazivom EAN/UCC-128 koji je kasnije preimenovan u GS1-128. Ovaj kod koristi istu simbologiju i pravila kao i kod 128, uz sljedeća dodatna pravila: Svaki simbol počinje početnim znakom C (start code C), nakon kojeg slijedi znak FNC1. Ovako opisni kod rezerviran je isključivo za GS1. Prema dogovoru između AIM i EAN/UCC iz 1988., zabranjene su sve ostale upotrebe funkcije 1 (FNC1) na toj poziciji. Dakle, kod 128 i GS1-128 nisu isti kod. GS1 podaci moraju se uvijek prikazati GS1C-128 simbologijom.

Identifikatori aplikacije (AI) su prefiksi koji se koriste za definiranje sadržaja i formata podataka koji slijede iza njih. Svaki identifikator sastoji se od dvije, tri ili četiri znamenke. Upotreba slova ili alfanumeričkih znakova u identifikatoru aplikacije nije isključena iz GS1 sustava, ali nema planova za njihovo skoro korištenje. Iza identifikatora aplikacije slijede podaci koji mogu biti slova i/ili brojke. Određeni podaci koji se identificiraju identifikatorima aplikacije ograničeni su određenim tipom podataka koji se kodiraju, duljinom i redoslijedom informacija. Moguće je spajati (vezati zajedno) pojedinačne elemente podataka. Način na koji se to postiže ovisi o tome jesu li podaci fiksne ili promjenjive duljine.

w7b686f86718acb0.gif

Slika 5


Slika 5: Spajanje elemenata fiksne duljine ne uključuje upotrebu znaka razdvajanja podataka. Iza svakog podatka slijedi AI idućeg ili znakovi za kontrolu i kraj. Za navedeni primjer: AI (01) (identitet artikla) ima predefiniranu duljinu 16 znamenki (2 znamenke AI-a plus 14 znamenki podatka), a AI (3102) (neto težina u kilogramima s dvije decimale) ima predefiniranu duljinu 10 znamenki (4 znamenke AI-a plus 6 znamenki podatka). U primjeru se radi o artiklu sa šifrom 3851234567893. Zagrade se ne kodiraju, nego se ispisuju u obliku čitljivom ljudskom oku radi lakše interpretacije. Decimalni zarez također se ne ispisuje i njegova je pozicija implicitno određena AI-em. U primjeru se radi o masi 12,34 kg.


sdeb1db2a3352381.gif

Slika 6

Slika 6: Spajanje podataka promjenjive duljine može uključiti upotrebu znaka razdvajanja podataka. U ovom slučaju je znak razdvajanja podataka znak funkcije 1 (FNC1). Ako element podataka promjenjive duljine nije popunjen podacima, mora se koristiti znak razdvajanja podataka. Slijedi ili identifikator aplikacije sljedećeg podatka ili, ako se radi o zadnjem elementu podatka koji se kodira, iza slijede kontrolni znak simbola i znak za kraj, a ne FNC1 za razdvajanje.

Za navedeni primjer: AI (30) (trgovinska količina) ima promjenjivu duljinu (2 znamenke AI-a plus 1 do 8 znamenki podatka). U primjeru se radi o trgovinskoj količini 21 komad.
AI (10) (broj grupe) ima promjenjivu duljinu (2 znamenke AI-a plus 1 do 20 alfanumeričkih znakova podatka). U primjeru je broj grupe 123456.

Evo još nekoliko pravila kojima se postiže smanjenje duljine simbola:

 • kad se spajaju elementi podataka miješano fiksne i promjenjive duljine, elementi podataka fiksne duljine trebaju se pojaviti uvijek ispred elemenata promjenjive duljine;
 • kad se koristi skup C, a u podatku se pojavi nenumerički znak, umeće se kod B neposredno prije takvog znaka;
 • ako se koristi početni znak C, a kodira se neparni broj znamenki, umeće se kod B prije zadnje znamenke ili se koristi vodeća nula na početku podataka.

Nominalne dimenzije znakova

Za nominalnu veličinu, tj. kad je faktor povećanja 1.00 (100%), idealna teoretska širina modula je 1,00 mm. Prema tome, odgovarajuća širina svakog znaka (11 modula) bila bi 11 mm (osim znaka za kraj – 13 mm). Obavezne svijetle margine sadrže svaka 10 modula. Preporučena visina crtica za nominalnu veličinu je 31,8 mm. To nije modularna veličina. Visina crtica je direktno proporcionalna s faktorom povećanja, ali ne smije biti manja od 20 mm. Kod spajanja podataka treba paziti da u jednom nizu ne bude više od 48 podataka, odnosno da fizička duljina ne prijeđe 165 milimetara. Faktor povećanja za GS1-128 crtični simbol za kodiranje SSCC-a mora biti minimalno 50%, a maksimalno 84%. Širina modula korištenog u GS1-128 kodu ne smije biti manja od 75% idealne širine najuže crtice u EAN-13 ili ITF-14 glavnom crtičnom simbolu, ako postoji.

wdb612431c3b2edc.gif

h4a3b29b59939ee8.gif

OBRADA PODATAKA IZ GS1-128 SIMBOLA CRTIČNOG KODA

Podaci iz GS1-128 simbola crtičnog koda trebaju biti obrađeni prije njihova tumačenja. Naime, GS1-128 može sadržavati nekoliko različitih skupova podataka, stoga ih treba najprije odvojiti u zasebne skupove podataka. Kod podataka promjenjive duljine koriste se znakovi razdvajanja (FNC1), a kod podataka s fiksnom duljinom polja koristi se unaprijed određena nepromjenjiva duljina polja. Podaci o predodređenim duljinama polja, zajedno s pripadajućim identifikatorima aplikacija, mogu se naći u tablicama u priručniku "KODIRANJE I OZNAČAVANJE SIMBOLIMA". Tablica navodi duljine podataka iza prve dvije znamenke identifikatora aplikacije. Za AI-ove s tri ili četiri znamenke to znači treću i četvrtu znamenku.

GS1-128 simboli crtičnog koda imaju kontrolni znak neovisan o bilo kojim provjerama podataka. Taj kontrolni znak ne prenosi se s podacima.

Zbog činjenice da se kod GS1-128 simbola crtičnog koda mogu spajati podaci, a kao razdvajatelj podataka se koristi znak FNC1, u uobičajenoj simbolici znak FNC1 ne prenosi se s podacima. Za prevladavanje ovog problema u GS1-128 simbolici kontrolni znak GS (vrijednost znaka 93), koji ima ASCII vrijednost 29, prenosi se na njegovom mjestu. To omogućuje ispravno tumačenje sadržaja podatka. Zbog toga se kontrolni znak GS ne može upotrijebiti kao dio sadržaja podatka.

GS1-128 simbola crtičnog koda koji sadrži broj artikla, broj grupe i serijski broj bio bi kodiran i očitavan na sljedeći način:

c2b3db36bd4dfb8c.gif

ulazna obrada simbola


01 05412345678908
10 659344
21 1678

Da bismo do kraja razjasnili specifičnosti očitavanja i interpretacije GS1-128 simbola crtičnog koda, potrebno je znati neke činjenice o čitačima crtičnih kodova. Moderni čitači crtičnih kodova mogu se opisati s nekoliko aspekata. Ovdje ćemo razmotriti samo one koji su bitni za razumijevanje problematike.

1. Tehnologija čitanja

 • diodni
 • CCD
 • laserski

2. Tehnologija prijenosa u računalo

 • kontaktno
  • serijski (RS-233, RS-485 …) - zahtijeva posebnu programsku potporu i tzv. drivere (specijalne programe za čitanje sa serijskog kanala). Omogućuje visoku profesionalnost u izvedbi zahtjevnijih aplikacija.
  • keyboard wedge – čitač ima ugrađen posebni adapter pomoću kojeg se priključuje između tipkovnice i računala. Podaci u računalo stižu kao da su otipkani na tipkovnici. Ekonomično rješenje u interaktivnom radu, koje ne zahtijeva posebnu programsku potporu. Pogodno za jednostavnije aplikacije, ali u zahtjevnijim aplikacijama, kao npr. za očitavanje GS1-128 simbola crtičnog koda, često neupotrebljivo.
  • kombinirano – neki proizvođači imaju mogućnost priključivanja i serijski i upotrebom keyboard wedga.
 • beskontaktno
  • korištenjem docking station jedinice koja je najčešće serijski vezana na računalo (podaci se prenose prislanjanjem ili dovođenjem čitača u blizinu docking stanice. Čitači su u tom slučaju mobilnog tipa. Osim sklopom za očitavanje crtičnog koda, opremljeni su i priručnom tipkovicom za unos dodatnih podataka, kao i malim (najčešće LCD) zaslonom za pregled unesenih podataka.
 • bežično (RF) - podaci se korištenjem radiofrekvencije ili infracrvenog signala prenose u terminalnu stanicu za prihvat, koja je najčešće serijski vezana uz računalo. Čitači su u tom slučaju mobilnog tipa s ugrađenim sklopovima za daljinsku komunikaciju. Također su opremljeni tipkovnicom i LCD zaslonom, često su i programibilni. Pokatkad ih nazivaju i mobilnim terminalima.


3. Montaža

 • stacionarna
  • ugradbeni u trgovačke pulteve
  • industrijski na transportnim linijama
 • mobilna
  • ograničeno (žičana veza s računalom)
  • neograničeno (beskontaktna i/ili bežična veza s računalom)

4. Fleksibilnost

 1. programibilni

        sklopovski (pomoću mikroprekidača, zastarjelo)
        programski

 • na parametarskoj razini (postoji mogućnost odabira kodova koje će čitač prepoznavati, kao i oblika podataka koje će prosljeđivati u računalo)
 • na razini malih internih aplikacija (radi se o prijenosnom terminalu kod kojeg se pohranjuje interna aplikacija za što djelotvorniju akviziciju podataka)

   2. neprogramibilni

Kad se govori o automatskom prikupljanju podataka (ADCAutomatic Data Capture) upotrebom crtičnog koda, treba imati na umu sljedeće:

Podaci se mogu prikupljati interaktivno. Najbolji primjer takvog prikupljanja je registar-blagajna, gdje se očitani crtični kod odmah koristi za obradu, traženjem odgovarajućeg artikla i njegove cijene u bazi podataka (PLUPrice Look Up). Osim tih osnovnih podataka, mogu se dohvaćati i neki drugi podaci (atributi) koji opisuju artikl, kao što su jedinica mjere, tarifna grupa i pripadajući postotak poreza, dobavljač, rok upotrebe i slično. Drugi je primjer razvrstavanje prtljage na pokretnoj traci na aerodromu. Svaki komad prtljage obilježen je lako uočljivom trakom s crtičnim kodom. U ovom slučaju crtični kod sadrži informaciju vezanu uz broj leta i destinaciju. Stacionarni čitači postavljeni uz pokretnu traku očitavaju crtični kod s prtljage i preko računala usmjeravaju prtljagu prema određenom terminalu za traženi let. Crtični kod na traci velikih je dimenzija i najčešće otisnut dva puta (pod kutem od 90 stupnjeva), kako bi se postiglo sigurno očitavanje.

Drugi način prikupljanja je tzv. inventurni. Podaci se prikupljaju uzastopnim očitavanjem crtičnih kodova, npr. u skladištu. Uz crtične kodove unose se i neki dodatni podaci (npr. količine), unošenjem na tipkovnici. Tako prikupljeni podaci ne koriste se odmah za obradu. Potrebno ih je najprije prenijeti u računalo, gdje ih odgovarajuća aplikacija obrađuje. Primjeri za takav način su mobilni čitači koji se koriste prilikom inventure, zatim npr. trgovine sa sitnim elektroničkim dijelovima, gdje trgovac poslužuje kupca tako da u skladištu/na polici uzima tražene komponente, očitavajući njihove šifre ispisane crtičnim kodom na polici. Količine se upisuju najčešće rukom, utipkavanjem na tipkovnici mobilnog čitača ili očitavanjem znamenki količine iz odgovarajućeg priručnog kataloga. Nakon završetka prikupljanja komponenata koje čine narudžbu kupca, podaci se prenose u računalo/blagajnu koje ispisuje otpremnicu/račun. Slična metodologija može se upotrijebiti u restoranu, gdje konobar prikuplja narudžbe gostiju koristeći mobilni terminal, a zatim ih prenosi u računalo/blagajnu na daljnju obradu.

Vratimo se očitavanju i interpretaciji GS1-128 simbola crtičnog koda. Za razliku od EAN-13, koji je isključivo identifikacijski kod (ne sadrži nikakakav opisni podatak, nego je isključivo ključ za dohvat podataka iz baze), GS1-128 je u segmentu korištenja AI-ova zapravo "govoreća šifra". Stoga zahtijeva i drugačiji pristup korištenju. Vrlo se rijetko koristi u interaktivnom načinu rada (iznimka je SSCC (AI=00) koji je samo ključ za dohvat podataka i nije zamišljen kao "govoreća šifra"). To znači da će se očitavanje često obaviti upotrebom programibilnog, mobilnog laserskog čitača u inventurnom načinu rada. Programibilnost čitača omogućuje da se dio ulazne obrade simbola obavi u samom čitaču. To se prije svega odnosi na dodavanje preambule s podatkom da se radi o GS1-128 simbolu crtičnog koda (]C1), odvajanju StartC, FNC1, C/D i Stop znaka, kao i umetanju <GS> znaka umjesto FNC1 kod razdvajanja podataka varijabilne duljine. Ovako obrađeni simboli šalju se računalu na daljnju obradu.

Upravo u inventurnom načinu prikupljanja podataka GS1-128 simbologija dolazi do punog izražaja. Naime, uz pravilno korištenje AI-ova nema potrebe za korištenjem tipkovnice na mobilnom terminalu za unos podataka, kao što su npr. količina, masa, rok upotrebe i slično. Jednostavnim očitavanjem standardiziranih logističkih naljepnica očitava se kompletna informacija bez potrebe za dodatnim utipkavanjem opisnih informacija (skraćuje se vrijeme potrebno za unos informacije i smanjuje mogućnost pogreške pri unosu).

GS1-128 simbologija jedina omogućuje ne samo kodiranje znakova, nego i jednoznačan format, sintaksu i značenje pri interpretaciji logističkih informacija. Time se omogućuje da svaki sudionik u opskrbnom lancu na istovjetan način interpretira informaciju otisnutu u ovoj simbologiji. Sve ostale simbologije, ako se koriste u ovom segmentu logistike, omogućuju samo kodiranje znakova i ništa više.

Naizgled komplicirana struktura pri kreiranju, ispisu, očitavanju i interpretaciji GS1-128 simbola sistemom AI-a minimalan je ustupak univerzalnosti primjene koja iz nje proizlazi. Svaki sudionik u lancu koji koristi tu simbologiju u stanju je koristiti zapisanu informaciju, bez obzira na materinji jezik. Zahtjevi za opremu koja se pritom koristi oštriji su nego u slučaju interaktivnog rada. No, to ne treba zabrinjavati jer npr. u velikom supermarketu na dvadesetak automatiziranih registar-blagajni (POS-ova) koji rade u interaktivnom radu (s EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E kodovima) dolazi samo nekoliko mobilnih terminala (data collectora) za inventurni način rada sa GS1-128 kodovima. Dakle, GS1-128 simbologija ne koristi se nikad za trgovačke jedinice, nego isključivo za logističke.

ca8e6e5b603022dc.jpg