...

Lokacije (GLN)

GLN - Globalni lokacijski broj

GLN (Global Location Number) je numerički kod koji identificira bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture, kao što su: 

 • pravne jedinice (npr. cijela poduzeća, podružnice, kupci, banke...)

p4a2e8e80d2f4356.jpg

 • funkcionalne jedinice (npr. određeni sektori unutar tvrtke, kao računovodstvo...)

c99d3512fae9e6d6.jpg

 

 •  fizičke jedinice (npr. skladišta, određene prostorije u zgradi, mjesto isporuke...)

   

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI VEZANI UZ GLN 

ŠTO OZNAČUJE GLN ?

GLN može biti upotrijebljen za identifikaciju svega što je ili što bi moglo biti adresirano. Npr. tvrtke, odjeli, sobe, tvornice, police, točke za dopremu, EDI mrežne adrese itd.

KOJE SE INFORMACIJE PRIDRUŽUJU GLN-u?

GLN-u kao ključu za dohvat informacije pridružuju se različiti atributi. Na primjer, adresa, bankovni račun, prodajni odjel koji komunicira sa strankom, ostali podaci o tvrtki.

Pojedinosti pridružene GLN-u - kao npr. adresa, vrsta lokacije, osobe za kontakt, telefonski i telefaks brojevi, podaci o računu u banci, zahtjevi za isporuku ili ograničenja i slično, pohranjuju se u računalu korisnika za kasniju upotrebu. Iako GLN ne sadrži u svojoj strukturi nikakvu opisnu informaciju o lokaciji koju predstavlja, ima standardizirani format i strukturu koja omogućuje lokacijskom broju da bude jedinstven u cijelom svijetu. Format i struktura specificirani su kako slijedi:

 

 1. Format GLN je 13-znamenkasti niz znamenki, fiksne dužine.
 2. GLN uvijek započinje (lijevo pozicioniran) sa GS1 prefiksom nacionalne organizacije na koju se odnosi.
 3. Znamenke koje slijede GS1 prefiks strukturira svaka nacionalna organizacija posebno, tako da omogućuju jedinstvenu identifikaciju svakog člana i lokacije člana.
 4. Zadnja znamenka GLN-a je kontrolna znamenka, izračunata na temelju prethodnih 12 znamenki i korištenjem 'modulo' 10 algoritma s težinskim faktorima 3 i 1.

o000122d3b86556a.jpg

MOŽE LI SE GLN ISPISIVATI KAO CRTIČNI KOD I SKENIRATI?

GLN može biti prikazan u formatu crtičnog koda i, zatreba li, fizički označavati lokaciju na koju se odnosi. Taj crtični kod može se skenirati, da bi se dohvatili podaci vezani za lokaciju. GS1 simbologija rezervirana je za označavanje artikala. GLN-ovi se mogu se prikazivati u GS1-128 simbologiji u kombinaciji s AI prefiksima.

 • (AI 410) broj dostavne lokacije (n13)  robu poslati na lokaciju ("ship to - deliver to")
 • (AI 411) lokacijski broj fakture (n13)  račun poslati na lokaciju ("bill to - invoice to")
 • (AI 412) lokacijski broj dobavljača (n13)  kupljeno od - lokacija stranke ("purchased from")
 • (AI 413) broj dostavne lokacije (n13) → robu poslati na lokaciju ("ship for - deliver for - forward to")
 • (AI 414) identifikacija fizičke lokacije (n13) → crtični kod omogućava identifikaciju fizičke lokacije (npr. skladište ili policu u skladištu)

 f4c9be5fa485b079.jpg

KAKO DOBITI GLN?

GLN-ovi se mogu ugovoriti u svakoj GS1 nacionalnoj organizaciji diljem svijeta. Pojedinosti o učlanjenju, cijeni i načinu dodjele mogu se dobiti izravno od GS1 nacionalnih organizacija.

GS1 Croatia može svojim članicama ponuditi blokove GLN-ova: od pojedinačnog do blokova od 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 brojeva, ovisno o potrebi tvrtke prilikom apliciranja.


ŠTO SE DOGAĐA KAD SE LOKACIJA SELI ILI ZATVARA?

Povremeno se događa da se detalji vezani za GLN smiju promijeniti. Adresa identificirana GLN-om može promijeniti vlasnika ili se može zatvoriti, kao što se i posao može prenijeti na novu adresu. Slijede primjeri upotrebe GLN-a zbog promjene u odnosu na prvotno postavljene uvjete.

Ako tvrtka proda (zbog likvidacije) lokaciju drugoj stranki koja koristi ili ne koristi GLN, GLN za adresu koju je koristio prijašnji vlasnik treba zatvoriti. Ako novi vlasnik adrese želi identificirati lokaciju GLN-om, treba dodijeliti novi GLN. Razlog za otvaranje novoga GLN-a može npr. biti činjenica da vlasnik želi održavati zapise u informatičkim bazama podataka, koji pokazuju ponašanje stare lokacije. Kasnije se to može usporediti s ponašanjem nove lokacije.

Ako se mijenja funkcija lokacije identificirane GLN-om, detalje pridružene GLN-u treba promijeniti strana zadužena za ažuriranje informatičkih baza podataka.


KAKO SE GLN KORISTI U EDI-ju?

S razvojem elektroničkih komunikacija, a posebno EDI-ja, potreba za kodiranom identifikacijom partnera i lokacija postaje sve veća. U klasičnoj komunikaciji između dva subjekta uvijek su se nanovo za svaki par u komunikaciji dogovarali protokoli, sadržaji i oblici poruka te načini adresiranja. S porastom broja subjekata takav način bilateralnih dogovora postaje neodrživ. Bilo je potrebno stvoriti standardiziranu infrastrukturu koja će jednoznačno i sveobuhvatno na međunarodnoj razini definirati sudionike, transakcije i transportne mehanizme. Jedan od vrlo bitnih infrastrukturnih elemenata su lokacijski kodovi. Upotreba kodirane identifikacije umjesto alfanumeričkih imena i adresa ključ je za uspješnu provedbu projekta EDI. GS1 globalni lokacijski brojevi (GLN - Global Location Number) nude međunarodno priznato standardno rješenje za identifikaciju stranaka i lokacija. GLN je referentni ključ za informatičke baze podataka, koji se koristi za upućivanje (npr. roba, papirnatih dokumenata, elektroničkih informacija itd.) na lokacije (bez obzira na to jesu li fizičke ili funkcionalne). Jednom dodijeljen, GLN postaje jedinstvena i univerzalna referencija za sve koji ga koriste.

EDIFACT segment zaglavlja (UNB) koristi se u EDI razmjeni u skladu sa EDIFACT sintaksnim pravilima. Kako bi se identificiralo primatelja u razmjeni, mora se specificirati ovaj segment. GLN je idealan način za identifikaciju stranaka na toj razini.

Identifikacija stranaka i lokacija u EDI porukama primarna je zadaća GLN-a. Unutar EANCOM-a, koji je dio UN/EDIFACT preporuka za uvođenje, poruka i neki njezini segmenti namijenjeni su identificiranju stranaka.

PARTIN (PARTy INformation = informacija o stranki) je prva poruka koja se izmjenjuje između trgovačkih partnera pri uspostavi komercijalnih odnosa. Koristi se za pridruživanje podataka, kao što su operativni, administrativni, komercijalni i financijski podaci, tom određenom GLN-u (adresa, kontakt osobe, brojevi bankovnih računa itd.).

Ova poruka se koristi za uspostavljanje veze sa GLN-om kod trgovačkog partnera i njegovih podataka. Iduće poruke (nakon PARTIN-a) moraju koristiti GLN-ove za identifikaciju stranaka i lokacija.

GLN se koristi u EDI-ju za identifikaciju pošiljatelja i primatelja pri elektroničkom prijenosu transakcija (npr. kupac, prodavač, transporter itd). GLN također može biti upotrijebljen pri ADC-u (Automatic Data Capture = automatsko očitavanje podataka) za identifikaciju fizičkih lokacija ili za identifikaciju strana u logističkim aplikacijama (npr. "isporučiti na" lokacijski broj). U ADC aplikacijama upotrebljavaju se GS1-128 simbologija crtičnog koda i pripadajući AI, u skladu sa GS1 specificikacijama za identifikatore aplikacija.